kronenburg kronenbi een typische kantorenwijk Toen het oude Amstelveen nog een lande lijk dorp was, omgeven door uitgestrekte polders, wandelden de bewoners graag op I hun vrije dagen in de richting van Amster- dam langs een van de door sloten en wilgebomen omzoomde binnenwegen. I Kapitale boerderijen, die vaak vele gene raties lang bewoond werden door dezelfde families, beheersten het beeld van deze landerijen onder de toen nog ijle rook van j de hoofdstad. Uitbreidingsplannen van het dynamische Amstelveen deden vele pol ders ineenschrompelen tot parken en plantsoentjes. De boerderijen verdwenen en maakten plaats voor flatgebouwen, brede wegen en functionele waterpartijen. Ook de landerijen rond de kapitale en zeer statige boerderij Kronenburg ondergingen dit lot. Naarmate Amstelveen en Amster dam elkaar naderden verdween tussen het Amsterdamse Bos en de Amstel steeds meer het landelijke karakter. Aan de Am- stelzijde bleef het bewaard, omdat dit ge bied werd bestemd tot een van de „groene vingers" voor het grote woongebied. Aan de andere zijde echter verdween het plat teland voorgoed en daarmede ook de boerderij Kronenburg, waarvan alleen de naam bleef voortleven. Niet alleen in de herinnering van de oude Amstelveners echter, maar ook in de naam van het zo genoemde uitbreidingsplan. Nu dit plan voor een gedeelte is gerealiseerd zijn er nog maar weinigen, die bij het noemen ervan zullen terugdenken aan de weidse polders van weleer. Kronenburg is een typische kantorenwijk, die gekenmerkt wordt door grote, solitaire gebouwen, elk omgeven door min of meer uitgebreide parkeergelegenheden. Om aan die vrij losse structuur een samenbindend element toe te voegen, heeft men onlangs besloten om in het centrum van Kronen burg het project „Cityplan" te laten ver rijzen. Het is gesitueerd aan de Laan van Kronenburg recht tegenover het nieuwe hoofdkantoor van de Ballast-Nedam Groep. De gebouwen ervan zullen vooral plaats gaan bieden aan kleinere kantoren. In ver schillende delen zijn winkels geprojec teerd, dienstverlenende bedrijven, zoals uitzendbureaus, banken, reisbureaus en kindercrèches, terwijl ook is gedacht aan restaurants en koffiebars. Men hoopt aldus de wijk Kronenburg voor de duizenden werknemers van de grote kantoren leef baar te maken en de allure te geven van een echte „city". Ook zal er in de toe komst een zekere wisselwerking ontstaan, zo hoopt men, tussen Kronenburg en de nabij gelegen wijk Uilenstede, die vooral onderdak biedt aan de studenten van de Vrije Universiteit en waar eveneens een winkel en een restaurant zijn gevestigd. Be halve onze Raiffeisen-Boerenleenbank wor den of zijn in de nabijheid onder andere gevestigd Burroughs, de Nederlandse

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 23