bedrijfsresultaten 20 melkhandel - geen vetpot artikelen, in 1969 voor gemiddeld 20%. Dat de verkoopinspanningen en verkoop resultaten per ondernemer nogal sterk ver schillen, wordt geïllustreerd door het feit dat de gemiddelde weekomzet per bezorg- cliënt uiteenliep van 6,tot ca. 20, Omzetvergroting wordt bereikt door de omzet per cliënt te verhogen en het aantal cliënten op te voeren. Dit wordt in be paalde gevallen gerealiseerd door invoe ring van een systeem van selectieve be zorging, dat is een minder frequente wijze van bezorging. Dit betreft een bedrag van 17.420, waaronder werd opgenomen 14.360, gewaardeerd loon voor de ondernemer, hetgeen gemeten naar het naar alle waar schijnlijkheid niet onaanzienlijke aantal werkuren maar een bescheiden beloning is. Het jaar 1969 was voor de bezorgende melkdetailhandel per saldo geen vet jaar, terwijl het jaar 1970 door het E.I.M. duide lijk als een mager jaar wordt beschreven, waarin de weegschaal volledig naar de negatieve kant was doorgeslagen. Een en ander geeft een nogal somber perspectief, waaraan slechts met uiterste krachts inspanning en inventiviteit te ontkomen is. De gemiddelde omzet van de 100 onder zochte ambulante melkslijters nam tussen 1967 en 1969 met 7% toe tot ruim 130.000,Het economische resultaat was tegelijkertijd gedaald van 1,2% van de omzet tot slechts 0,3%. In guldens uit gedrukt betekende dit laatste nog net een winstje van 400,en deze uitkomst werd nog gunstig beïnvloed door het feit dat 57 van de 100 onderzochte bedrijven vrijge steld waren van het betalen van omzet belasting. Wie de exploitatierekening beziet, ontdekt dat de bruto-winstmarge met 18,2% dui delijk boven het niveau van 1963/1966 (ca. 16%) is komen te liggen. De exploitatie kosten, uitgedrukt in de omzet, zijn inmid dels gestegen van 14 a 15% naar bijna 18 Van dit laatste percentage maken de loon kosten bijna 13,5% uit. AAN DE LEZERS Alle abonnees van de Raiffeisenbode en De Boerenleenbank ontvangen dit nieuwe maandblad, zodat personen en organisaties die beide bladen ontvingen, voortaan slechts één exemplaar van het blad zullen ontvan gen. Daar het samenvoegen van twee vrij grote adresbestanden, waar van een gedeelte aan elkaar gelijk, een omvangrijk werk is, bestaat de mogelijkheid dat niet alles vlekkeloos is verlopen. Wij bieden derhalve bij voorbaat onze verontschuldigingen aan voor allerlei schoonheidsfoutjes, die in de adressering nog aanwezig zijn. Wij doen onze uiterste best deze zo snel mogelijk te herstellen en roepen hierbij gaarne de medewerking in van de lezers. Wij verzoeken u fout geadresseerde omslagen met het juiste adres terug te zenden en ons ook in te lichten indien u te weinig of te veel exemplaren ontvangt van ons blad. Voor verdere Informatie verwijzen wij u naar het colofon op pagina 1. De redactie

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22