ambulante melkhandel - geen vetpot drs. f. j. van doorn Dat het bij de ambulante melkdetailhandel (zonder winkel) geen roompot is, bleek op nieuw toen het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf enkele maanden geleden een studie publiceerde, gebaseerd op een honderdtal van deze bedrijven. Het onderzoek had betrekking op het jaar 1969 en werd vervolgens aangevuld met ramingen over 1970. De uitkomsten zijn teleurstellend. Van de groep onderzochte bedrijven viel 44 in de rode cijfers voor wat betreft het economisch resultaat, dit is de bruto-winst minus de exploitatiekosten inclusief gewaardeerd loon van de ondernemer en zijn mee werkende familieleden. bevolkte gebieden verzorgd moeten wor den en dikwijls met een gering succes. De noodzaak om door omzetvergroting de kostenstijging de baas te blijven, deed de ambulante melkhandel er toe overgaan steeds meer nevenartikelen te voeren. In 1967 bestond de omzet van de onder zochte bedrijven voor ca. 15% uit neven- Ook het melkdetailhandelbedrijf ziet de omzet onvoldoende stijgen om zich te weer te kunnen stellen tegen de groeiende exploitatiekosten. De basisprodukten melk en boter geven in de loop van de jaren een dalende con sumptie (in kg) per hoofd van de bevolking te zien melk boter kaas melk boter kaas 1961 169,1 5,0 7,8 1966 157,3 4,0 7,8 1962 167,6 5,3 7,8 1967 156,4 3,3 7,7 1963 165,6 5,7 8,1 1968 153,0 2,5 7,9 1964 161,5 4,8 7.7 1969 154,9 2.8 8,0 1965 158,8 4,3 7,8 1970 149,0 2,8 8,2 (Detailhandelsbulletin 17-11-1971) Daar komt bij dat de traditionele zuivel- detailhandel steeds meer concurrentie on dervindt van de niet-gespecialiseerde ver kooppunten. Deze namen in 1970 naar schatting 18% van de totale melkverkoop voor hun rekening tegen 12% in 1967. Bij de afzet van melkprodukten was dit aandeel in twee jaar tijds gegroeid van 8 naar 17%. De traditionele melkhandel ziet de totale consumptie van melk en room, van boter en zelfs van margarine in hoeveel heden gemeten langzaam dalen, terwijl het aantal plaatsen waar deze produkten ver kocht worden van jaar tot jaar toeneemt. De ambulante handel heeft in de concur rentiestrijd nog het voordeel dat zij dicht bij de consument komt en zich snel kan aanpassen aan nieuwe woongebieden. Daar staat tegenover dat ook de dun-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 21