A >J 18 a ■"Nf REWLUflTIB D- MARK. EU C-jULDEN 15 72 77 70 9 7 6 5 H 3 2 7 O financieel overzicht laatste maanden van 1970 reeds sprake was, kreeg in de eerste vier maanden van 1971 nieuwe impulsen door opeenvolgende discontoverlagingen in Amerika en diverse andere landen, waaronder ook ons land. Een groot aantal leningen konden in die periode zonder veel moeite geplaatst worden. De verhoogde emmissie- activiteit was mogelijk mede dankzij de vrij ruime belang stelling vanuit het buitenland. Aan de vriendelijke stem ming kwam met het zwevend worden van de mark en de gulden een einde. Het emissieklimaat werd hierdoor ongunstig beïnvloed. Daardoor trokken de transacties op de onderhandse markt des te meer de aandacht. De omvang en de betekenis van deze markt mag zeker niet worden onder schat. De emissiepauze duurde tot eind juli, in welke periode slechts geringe koersverschillen optraden bij overigens geringe omzetten. Een positief element hierbij was het feit dat het buitenland niet met materiaal kwam aandragen. Zeer ingrijpend voor de markt was de invoering in begin september van het Obligatie-gulden-circuit door de minister van Financiën. Deze maatregel had tot doel om het sterk toegenomen buitenlandse bezit aan guldensobli gaties te bevriezen. Hiermede kwam de steun uit het buitenland te vervallen. Aankoop door niet-ingezetenen van Nederlandse obliga ties was slechts mogelijk met behulp van guldens, die vrijkwamen uit de verkoop van dergelijke obligaties door niet-ingezetenen aan ingezetenen. Deze vrijkomende gul dens werden O-guldens genoemd en bleven bij vele buitenlanders erg in trek gezien de hoogte van het agio dat deze O-gulden deed ten opzichte van de gewone gulden. Dit agio schommelde tussen de 1 en 5 De zeer krachtige baisse in de eerste helft van septem ber als gevolg van de genoemde maatregel bleek slechts van korte duur te zijn. De verlaging van de officiële rentetarieven in Nederland en Duitsland hadden op het rentepeil een gunstige uitwerking. Onder deze gewijzigde omstandigheden hadden nieuwe emissies goede kans van slagen. Gedurende de laatste maanden werden met de regelmaat van de klok nieuwe leningen aangekondigd. Vooral de acties van de minister van Financiën mogen hierbij niet onvermeld blijven. Door middel van een leningoperatie in september en één in november slaagde de Staat erin bijna 1 miljard gulden uit de markt op te nemen. De onverminderd grote vraag naar kapitaal van de zijde van de overheid en het bedrijfsleven, onder meer uit hoofde van consolidatie van kortlopende leningen, maken een rentedaling van enige omvang vooralsnog niet erg waarschijnlijk. 75.56% 77.56 15 PUL,. ONTKOPPELING -E-+Q0UD «üiniim» 18 -» DAQQ£L)EVENS NIEUWE VASTE WISSELKOERSEN REVALUATIE D- MARK. REVALUATIE CjULDEN

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 20