9 De heer Mertens: Opgave van de nieuwe Centrale Bank is juist de verbetering van dit samenspel. Daartoe zijn al maatrege len genomen, denk aan de districtskantoren en hun directeuren. Ik verwacht beslist, dat het al bestaande samenspel verder versterkt en waar mogelijk, verbeterd zal worden. Wat het personeel betreft zal de nieuwe werkwijze wel meevallen, mits er met tact, overleg en zorgvuldigheid wordt gehandeld. Het personeel gaf ons tot dusver zijn volle medewerking en heeft meerdere malen verrassend snel goede initiatieven genomen of uitgewerkt. Bent U wel eens bang, dat U of de Hoofddirectie straks door de grote omvang, het contact met personeel en vooral met de aangesloten banken wat zou dreigen te verliezen? De heer Verhage: Niet te ontkennen valt, dat dit een probleem is. Het doet zich in iedere organisatie voor. Ik onderstreep echter graag wat de heer Mertens op Uw vorige vraag ant woordde. Aan het goede samenspel met de banken hechten we zeer groot belang. We zullen ons daarvoor inzetten. Wat het personeel betreft denk ik aan de instelling van de afdeling (werkgebied) Sociale Zaken. Alleen de naam al duidt erop, dat we de aangelegenheden van het personeel op een veel breder gebied dan tot nu toe onder ogen willen zien. Ik herinner aan het preadvies van prof. Lievegoed op de NIBE-dag van vorig jaar. We willen de daarin aangegeven richting gaan, zij het wellicht met een wat andere uitwerking. Kunt U een of meer punten opnoemen, die naar Uw mening tot de belangrijkste behoren uit de bekende discussienota's? Boven: dr. A. J. Verhage. Onder: de heer G. G. A. Mertens. nicatie met de plaatselijke banken belangrijk is, zowel in Utrecht als in Eindhoven dienen te zijn gevestigd, terwijl andere afdelingen uit doelmatigheidsoverwegingen in één van de drie kantoren worden gevestigd. Zou het veel tijd vergen vóór het samenspel met de aangesloten banken en ook intern tussen het personeel van de ene Centrale Bank met zijn drie kantoren zonder schokken verloopt? De heer Mertens: Dat kan ik zeker. Ik noem vooral de verhouding tussen Centrale Bank en plaatselijke banken. Uit de discussies is gebleken, dat de Utrechtse organisatie veel waarde

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 11