Bij het pas begonnen bloembollenseizoen kunnen zich nog allerlei verrassingen voordoen. Opnieuw zijn uitvoerige discussies gevoerd over de vraag of men het systeem van teeltbeheersingsmaatrege len nog moet handhaven. Hoewel velen van mening zijn dat dit stelsel onder de huidige omstandig heden geen zin meer heeft, is besloten om de teelt regeling van hyacinten nog weer met een jaar te verlengen. zuivel Mede door de gunstige grasgroei en de goede hooioogst is er voor het rundvee voer voldoende beschikbaar. Het is dan ook geen wonder dat de melkplas nog verder is toegenomen. Ten opzichte van het vorige jaar is de melkproduktie met 4 gestegen. De hieruit voortvloeiende afzetmoeilijk- heden spitsten zich vooral toe bij de kaas. De on gunstige situatie op de margere melkpoedermarkt heeft geleid tot een inkrimping van de produktie en men is meer overgeschakeld op de kaasfabri- cage, die de eerste helft van dit jaar met 16% is gestegen. We zitten nu met een „kaasberg" waar bij het de vraag is of er voldoende opslagruimte en financiële middelen zijn om de steeds groeiende voorraad op te slaan en hiervoor uiteindelijk een oestemming te vinden. vlees Een omschakeling van melkproduktie naar vlees- produktie biedt momenteel ook onvoldoende pers pectief. Blijkbaar koopt de Europese consument minder vlees, want de vleesafzet verloopt bepaald minder vlot dan men had verwacht. De prijzen kun nen zich niet alleen met moeite handhaven doch vertonen zelfs een daling, mede onder invloed van de uitvoer van rundvlees vanuit België naar ons land. Ook de voordelen welke voor Nederland zou den kunnen voortvloeien uit de gemeenschappe lijke E.E.G.-marktregeling voor varkens en var kensvlees, vallen tegen. kalverexport Het zo lang slepend gehouden importverbod van Nederlands kalfsvlees in Italië is eindelijk opge heven. De Italiaanse maatregel werd eind maart van kracht in verband met geconstateerde gevallen van met groeihormonen ingespoten kalveren bij Nederlandse mesters. Het wegvallen van deze markt, die 70 van de totale Nederlandse kalfs- vleesproduktie opnam, is een gevoelige klap ge weest. Sommigen schatten de schade voor de kal- vermesters op 30 miljoen. Het is thans van het grootste belang dat onze kalvermesters het vertrouwen dat Italië nu weer heeft in ons produkt ook bij de voortduur waar kunnen maken, door zich voortaan strikt te houden aan de bestaande voorschriften en af te zien van het gebruik van groeimiddelen en andere schade lijke stoffen. De kalvermesters zijn er zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat de her opende export van kalfsvlees naar het voornaamste afzetgebied ook houdbaar zal blijven. pluimvee Als op 13 augustus alle heffingen, met uitzonde ring van de Duitse Umsatzgleichsteuer, tussen de landen binnen de E.E.G. ook voor pluimveeproduk- ten zijn komen te vervallen, is er voor de Neder landse pluimveehouderij weer nieuw perspectief. Wij krijgen althans een betere kans de concurren tie met andere E.E.G.-landen te doorstaan. De hef fingen welke de afgelopen jaren tussen de E.E.G.- lidstaten golden, hebben onze pluimveehouderij grote moeilijkheden gebracht. Ook in de eerste helft van dit jaar liep onze export van consumptie eieren nog verder terug. De nieuwe per 1 juli in gegane situatie, betekent echter niet dat daardoor ook een einde is gekomen aan de overheidssub sidies voor de pluimveehouderij in andere E.E.G.- landen. Bovendien is er in het E.E.G.beleid voor eieren geen interventie met overheidsprijzen, zodat er zich nog wel eens een ongunstige prijsontwikke ling zal voordoen. Dan zal Nederland met een lage kostprijs en een kwaliteitsprodukt zijn positie ech ter kunnen versterken. Wanneer we tenslotte onze vogelvlucht door de Nederlandse land- en tuinbouw van vandaag be ëindigen met het slachtgevogelte dan is hier vooral de voorgenomen restitutie van op het gebruikte veevoer van groot belang. 255

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 9