Trekkas voor tomatenplanen waardoor de vraag naar dit produkt gestimuleerd werd, wat resulteerde in een stijging van de prij zen. Het hoofdprodukt van de glastuinbouw, de to maten, heeft het er in de loop van dit jaar lelijk bij laten zitten. Opnieuw is gebleken dat een vroege oogst en een goede opbrengst bij de stook- tomaten gepaard gaan met slechte financiële resul taten. Opnieuw dreigen moeilijkheden voor de glas tuinbouw. Veel bedrijven hebben in de achterlig gende jaren grote investeringen verricht uit vreemd vermogen, waardoor ze bij een dalende rentabili teit niet steeds in staat zijn te voldoen aan de ver plichtingen voor rente en aflossing. Ook onze ban ken volgen deze ontwikkeling nauwlettend. Inmiddels is ook het fruitseizoen begonnen. Er valt nog moeilijk te voorspellen hoe het prijspeil zich zal ontwikkelen, te meer omdat de vrije ge meenschappelijke markt ook bij dit produkt steeds meer betekenis krijgt. 254

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 8