een dergelijke situatie kan zich o.m. voordoen bij groenten en fruit, aardappelen, vlas, eieren, enz., produkten waarvan de verhouding tussen vraag en aanbod maar al te gemakkelijk wordt verstoord. De weersomstandigheden kunnen trouwens, be halve op de omvang van de oogst, ook wel ter dege invloed hebben op de consumptie. Bij het warme weer van deze zomer is b.v. duidelijk het verbruik van bepaalde groenten, zoals bloemkool en andijvie gedaald, de vraag naar sla en kom kommers evenwel gestegen. Ook de behoefte aan oen agrarisch produkt als bier, waarvan het ver bruik de laatste jaren toch steeds een stijging ver toonde, zal dit jaar wellicht meer bedragen dan de tot nu toe bereikte 39 liter per persoon, hetgeen overigens in vergelijking met andere landen be paald aan de lage kant is. akkerbouw Het fraaie zomerweer heeft in het algemeen de groei van de akkerbouwgewassen, zowel kwanti tatief als kwalitatief, gunstig beïnvloed, hoewel in juni slechts weinig regen is gevallen. Verschillende graanpercelen vertonen dit jaar echter veel aan tasting door de gele roest, soms zelfs zo ernstig dat een belangrijke oogstderving optreedt. De con- servenerwten rijpten in bepaalde gevallen zo snel af, dat ze niet meer op tijd in groene toestand voor de conservenindustrie konden worden ge oogst en tot droge erwten uitgroeiden. Het vlas levert dit jaar eindelijk een prima produkt; zowel de grootte van de oogst als het vezelrendement zijn zeer bevredigend. Ten gevolge van de slechte prijzen van de laatste jaren was het areaal echter tot minder dan de helft ingekrompen en bereikte nog geen 10.000 ha. Het thans sterk oplopende prijspeil zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat men het volgend jaar weer „achter de markt aan boert". Bij de consumptieaardappelen is het omgekeerde het geval. Het areaal is mede door het hoge prijspeil van de laatste jaren sterk uitgebreid. De gunstige ontwikkeling van het gewas, ook in andere delen van Europa, weerspiegelt zich thans duidelijk in een dalend prijspeil, dat in vergelijking met de aan de teelt verbonden kosten weinig be vrediging kan schenken. Reeds thans blijkt dat van de gekeurde percelen minder voor consumptie wordt afgeleverd, hetgeen derhalve straks weer een belasting kan vormen voor de door de poot- goedtelers in stand gehouden pootaardappelgaran- tieregeling. tuinbouw Bepaalde traditionele tuinbouwteelten, zoals vroege aardappelen en conservenerwten, verplaat sen zich steeds meer naar het grotere akkerbouw bedrijf waar deze teelten sterk gemechaniseerd en daardoor goedkoper worden uitgeoefend. Ook bij de meer specifieke tuinbouwprodukten heeft het warme zomerweer duidelijk de ontwikke ling versneld, waardoor de aanvoeren op de vei lingen zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot prijs dalingen voor een aantal produkten, met name voor bloemkool, tuinbonen, andijvie en sla. Een ge deelte werd doorgedraaid, terwijl de verkoop veelal plaats had op het niveau van de minimumprijzen. Bij de bloemkool ontstond zelfs voor het eerst in de geschiedenis van de tuinbouw een geheel nieuwe situatie, waarbij de overheid in de markt ging interveniëren. Hoewel Nederland zich inder tijd fel verzet heeft tegen een interventiebeleid voor tuinbouwprodukten waardoor onverantwoorde produkties in stand zouden kunnen worden ge houden is in E.E.G.-verband toch tot een derge lijk beleid besloten. Zodra een „crisistoestand" ontstaat, kan nationaal worden ingegrepen; Neder land kan de kosten daarvan tot een bedrag van 11 miljoen in „Brussel" declareren. Bij het pro dukt bloemkool is nu voor het eerst van deze rege ling gebruikt gemaakt en is de doordraai nu dus niet zoals in het verleden steeds het geval is geweest door de tuinders zelf gefinancierd. Door het warme weer is ook het aardbeiensei zoen zeer goed geweest. Weliswaar werd de oogst versneld maar ook de vraag werd sterker, zodat de afzet in het algemeen tegen bevredigende prijzen plaats had. glastuinbouw Van de glasprodukten hebben vooral de kom kommers kunnen profiteren van het warme weer, 253

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 7