TIIB011W ^*#0 Yfpiip ,-jT- F? landbouwproduktie afhankelijk van weersomstandigheden moeilijkheden in glastuinbouw kaasberg groeit, minder vleesconsumptie voergraanprijsverhoging betekent kostenverzwaring voor veredelingslandbouw r,- Bij alle inspanningen welke de boeren en tuin ders zich voortdurend getroosten, bij alle zorg en vakmanschap die zij aan de dag leggen, blijft het rendement van het agrarisch produktieproces toch steeds in belangrijke mate afhankelijk van de gunst van de weergoden. Zowel de grootte van de oogst als het niveau van de prijzen kunnen jaarlijks aan grote schommelingen onderhevig zijn. Bij som mige produkten, nl. waarvan het prijspeil wordt gegarandeerd door het landbouwbeleid, zal een grote oogst veelal tot extra inkomsten leiden. Bij andere produkten evenwel zal een groot aanbod de vraag zodanig kunnen overtreffen, dat veel kilo's voor de producent juist verlies opleveren; 252

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 6