WAT ONS BEZIGHOUDT SPAARGELDONTWIKKELING VOORSPOEDIG De spaargeldontwikkeling van de afgelopen maanden stemt tot grote tevredenheid. Het spaar overschot over de eerste zes maanden beliep 179,3 miljoen, dit is 79,3 miljoen meer dan ge- gedurende de eerste helft van 1966, en 64,3 mil joen meer dan het gemiddelde van de overeen komstige periode in de voorafgaande drie jaren. Overigens blijft het spaaroverschot van het eer ste halfjaar van 1967 nog achter bij het recordbe drag van het eerste halfjaar van 1963. Dit achter blijven kan niet geweten worden aan de stedelijke- en semi-stedelijke banken: deze komen wel boven 1963 uit. De plattelandsbanken blijven echter ver beneden hun record van 1963. De verbetering van het eerste halfjaar 1967 was vooral merkbaar in de maanden mei en juni. Deze gang van zaken heeft zich in versterkte mate voort gezet in de maand juli. Vooruitlopende op de cij fers in het eerstvolgende nummer van de Raiffei- sen-Bode kan worden medegedeeld, dat in juli een maandrecord werd bereikt met een spaaroverschot van ƒ81,1 miljoen. Onze banken staan in deze voorspoedige ont wikkeling niet alleen. Ook andere organisaties laten gunstige spaarcijfers zien. De gang van zaken reflecteert een voorzichtige houding van het grote publiek bij het besteden van het inkomen en een grotere neiging tot reservevorming. Een minder snelle groei van de algemene welvaart zal hier zon der twijfel debet aan zijn. Ook de vakantietijd heeft geen aanleiding gegeven tot het opvoeren van de bestedingen en het beperken van de besparingen. AMERICAN BANKER Evenals in de voorgaande jaren wordt de Raif- feisenorganisatie ook nu weer gerekend tot de 100 grootste banken van de vrije wereld. Op de lijst, welke de „American Banker" ieder jaar publiceert aan de hand van de toevertrouwde middelen per 31 december, klom de Centrale Raif- feisen-Bank op van de 80ste naar de 76ste plaats. Het overzicht van de „American Banker" wordt aangeduid met „500 largest banks in free world, ranked by size of deposits". Bij deze 500 zijn zes Nederlandse banken: 62 Algemene Bank Nederland N.V. 64 Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 76 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank 127 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 232 Nederlandsche Middenstandsbank N.V. 331 Hollandsche Bank-Unie N.V. Het totale bedrag aan toevertrouwde middelen bij de 500 grote banken steeg in 1966 met 8,1 Voor de zes hierbovengenoemde banken was de stijging echter 10,1 ongeveer hetzelfde percen tage als voor onze organisatie. Bij de vele andere gegevens, welke de „Ameri can Banker" in het nummer van 1 augustus op neemt, is ook een lijst van banken met meer dan 1 miljard balanstotaal. Hierop komen de volgen de Nederlandse banken voor: 74 Algemene Bank Nederland N.V. 77 Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 86 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank 126 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 250

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 4