organisatiekalender jaar, alhoewel soms enkele leden tegen een derge lijke verkwisting waren. De kassier, vooruitziende, zoals het een goed financier betaamt, wilde aanvankelijk desnoods een deel van zijn salaris terugstorten tot heil van de vereniging, zo de zaken slecht zouden gaan. Met deze edele opvatting van zijn taak voer hij mee in het idealenschip van Raiffeisen. Het vormen van een reservekas werd als anti sociaal uitgekreten omdat, volgens de heer Ver- kroost: „onze raiffeisenbank een weg opgaat, die wij bij de oprichting niet beoogd hebben te gaan". Het lokaal Biersteker is maar goed uit met al die vergaderingen, want alhoewel de discussies rustig bleven (uit de notulen blijkt niet anders) zullen droge kelen zorgvuldig gelaafd zijn en zullen ette lijke sigaren in rook zijn opgegaan. U, lezer, vindt het waarschijnlijk wel goed in een volgend artikel nog iets te vernemen aangaande de avonturen van de bank te Burgerbrug. Daarna hopen we te gaan neuzen in oude verslagen, boe ken, Raiffeisen-Bodes en wat dies meer zij. Het stof zal de herinnering nog wel niet hebben over woekerd. Uw vermeldenswaardige herinneringen ontvangen wij vanzelfsprekend zeer gaarne! De maand juli stond in het teken van de vakan ties. Toch waren er in de organisatie nog enkele gebeurtenissen, die onze belangstelling hadden: 1 juli Raiffeisenbank Schoonrewoerd J. de Jong 25 jaar directeur. 4 juli Raiffeisenbank St. Jansteen-Clinge ope ning bijkantoor Clinge; afscheid Fr. Blommaert (1949-1965 voorzitter raad van toezicht Clinge; 1965-1966 lid bestuur Clinge); afscheid H. van Boven (1963-1966 lid bestuur Clinge). 6 juli Boerenleenbank Koudum opening bank gebouw 12 juli Boerenleenbank Eemnes afscheid P. A. van 't Klooster (1923-1949 kassier; 1949-1967 voorzitter raad van toezicht). 14 juli Raiffeisenbank Maarssen opening bankgebouw. 18 juli Raiffeisenbank IJmuiden opening bijkan toor Driehuis. 26 juli Raiffeisenbank Ermelo-Harderwijk af scheid W. van den Broek (1935-1967 directeur). Onze wensen werden door onze vertegenwoor digers ter plaatse overgebracht. Ditzelfde gold ten aanzien van onze gevoelens van dankbaarheid voor hen, die afscheid moesten nemen of voor de jubilerende directeur. 285

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 39