het landbouwbedrijf in polen Onderstaand artikel sluit aan bij het artikel in het julinummer over het landbouwkrediet in Polen. De landbouwbedrijven in Polen kunnen in een drietal categorieën worden onderscheiden, name lijk: a. staatslandbouwbedrijven; b. coöperatieve boerderijen; c. particuliere landbouwbedrijven. Toen na de tweede wereldoorlog het grootgrond bezit in Polen werd onteigend, zijn de vrijkomende gronden voor het grootste deel gebruikt voor het stichten of vergroten van particuliere landbouwbe drijven. Daarnaast zijn vooral in de vroegere Duitse ge bieden vele landgoederen omgezet in staatsland bouwbedrijven. In totaal beslaan de staatsland bouwbedrijven 13% van het Poolse landbouw areaal. Deze bedrijven zijn ook uit kwalitatief oog punt belangrijk, met name ten aanzien van de fok kerij en de produktie van zaaizaad en pootgoed. collectivisering mislukte In de periode 1948 tot 1956 was collectivisering een van de doelstellingen van het Poolse land bouwbeleid. Door allerlei maatregelen werden de boeren er toe bewogen hun individuele bedrijven samen te voegen tot coöperatieve landbouwbedrij ven. Dit streven heeft er toe geleid, dat in 1956 in Polen meer dan 9000 coöperatieve boerderijen bestonden, die circa 10% van het totale landbouw areaal omvatten. De economische resultaten van de collectieve bedrijven hebben evenwel niet aan de verwach tingen beantwoord. Verschillende oorzaken, zoals kapitaalgebrek en organisatorische tekortkomingen, zijn hiervoor aan te wijzen. Eén van de oorzaken was ook, dat de collectivisering niet op basis van vrijwilligheid had plaatsgevonden. In 1956 werd het landbouwbeleid herzien; dit had direct tot gevolg, dat de meeste coöperatieve land bouwbedrijven weer werden opgeheven. Slechts 1500 coöperatieve boerderijen bleven bestaan en deze exploiteren thans circa 1 van het land bouwareaal. De gehechtheid van de Poolse boeren aan hun eigen bedrijf komt ook tot uiting in het systeem van de coöperatieve bedrijven. Zo blijft ieder lid eigenaar van de door hem ingebrachte grond, welke grond hij bij een eventueel uittreden als lid ook weer terug kan krijgen. Bovendien hebben de leden veelal nog een stukje grond, dat ze indivi dueel exploiteren en ze houden individueel enkele koeien, varkens en wat kippen. particuliere bedrijven De particuliere bedrijven beslaan thans circa 85 van het Poolse landbouwareaal. De indeling van deze bedrijven naar oppervlakte laat het vol gende beeld zien: aantal bedrijven kleiner dan 3 ha 1.256.900 3 tot 5 ha 664.900 5 tot 10 ha 937.700 10 tot 15 ha 283.600 15 tot 20 ha 66.600 groter dan 20 ha 34.500 totaal 3.244.200 Vele van de kleinere bedrijven worden geëxploi teerd door personen, die hun hoofdberoep buiten de landbouw hebben. Doch ook indien men deze categorie buiten beschouwing laat, moet men tot de conclusie komen, dat op de meeste particuliere landbouwbedrijven in Polen de mogelijkheden tot mechanisatie uiterst beperkt zijn. 282

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 36