fluctuerende zijn, is het toch zo, dat globaal ge nomen per saldo weinig verandering in het rente niveau op de obligatiemarkt is gekomen. Voor de inschrijving op de 61/2 lening ten laste van de Nederlandse Antillen, welke 1 augustus heeft plaats gevonden, bestond een grote belangstelling. On danks de belangrijke reductie bij de toewijzing kon de koers de eerste dag van verhandeling niet boven de uitgifteprijs van 100% uitkomen. emissiebedrijvigheid Dezelfde week nog werden twee nieuwe uitgiften aangekondigd en wel de uitgifte van rentespaar- brieven ten laste van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten en een obligatielening ten laste van de Nederlandse Staatsmijnen. De lening van de Staatsmijnen is 100 miljoen groot met een rente van 61/2 tegen een koers van 991/2 De loop tijd is maximaal twintig jaren. De Bank voor Ne derlandsche Gemeenten heeft 9 augustus de ver koop laten aanvangen van zes series rentespaar- brieven. Voor de rente en eveneens voor de rente over rente wordt een percentage van 61/2 aan gehouden, terwijl voor alle series een afgiftekoers van 100% geldt. Bij de aankondiging werd voorts medegedeeld, dat de verkoop zal plaatsvinden tot en met 29 september. Indien voor een serie vóór genoemde datum een bedrag van f 5 miljoen wordt bereikt, wordt de verkoop in die serie gestaakt. De bank heeft zich het recht voorbehouden het uit te geven bedrag van een of meer series te verhogen en dan de verkooptermijn te verlengen. De aflos sing vindt als volgt plaats: eerste serie a 150% per 1 februari 1974, tweede serie a 160% per 16 februari 1975, derde serie a 170% per 1 februari 1976, vierde serie a 180% per 1 januari 1977, vijfde serie a 190% per 1 november 1977 en zesde serie a 200% per 1 september 1978. De Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, die reeds enige malen een beroep op de openbare ka pitaalmarkt in Nederland heeft gedaan via guldens obligatieleningen, kondigde in het begin van de maand de uitgifte van een dollarobligatielening aan op de internationale kapitaalmarkt. Het bedrag van de lening is 10 miljoen groot, terwijl met de uit gifte een internationaal banksyndicaat werd be last. De rente werd vastgesteld op 6% terwijl voor de notering van de obligaties de beurs van Luxemburg werd gekozen. ruim beroep van overheid Voor de komende maanden wordt met betrekking tot de emissiebedrijvigheid in ieder geval rekening gehouden met een ruim beroep van de zijde van de overheid, inclusief de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. In hoeverre van het Rijk nog een min of meer belangrijk beroep op de markt verwacht mag worden, hangt van meerdere factoren af. Zo is het nog geen duidelijke zaak, in welke mate de regering er in zal slagen om de begrotingsuitgaven binnen de perken te houden, al mag aangenomen worden, dat bij de regering zeer zeker de geneigd heid aanwezig is de staatsuitgaven voor het nieuwe jaar zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast speelt een rol de al of niet noodzakelijkheid van het creëren van werkgelegenheid, waaromtrent moeilijk kostenramingen te geven zijn. Vervolgens moet rekening worden gehouden met de verschui vingsmogelijkheden voor de regering tussen dek king van het tekort door een beroep op de kapi taalmarkt en door inflatoire financiering, waarbij het niveau van de rente en de economische situatie mede een rol zullen spelen. Mag al met al verwacht worden, dat het beleid er op gericht zal zijn een rentestijging zoveel mo gelijk tegen te gaan en een rentedaling te stimu leren, dat de realiteit anders zal uitvallen is be paald geen bij voorbaat uitgesloten zaak. bankbiljettencirculatie De bankbiljettencirculatie heeft zich geruime tijd op een hoog niveau gehandhaafd, al heeft het record van de eerste juliweek zich niet herhaald. Door dollaraankopen van de centrale bank werd ruimte op de geldmarkt gecreëerd, maar de vakan tie-opvragingen hebben aanvankelijk de geldmarkt toch wel de nodige moeilijkheden bezorgd. De schatkistpapierstand, die in het tweede kwartaal tot een niveau van circa 5 miljard is opgelopen, 276

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 30