financieel overzicht gunstige indicaties Met een zeker voorbehoud in verband met het geen de derde dinsdag van september bekend ge maakt zal worden omtrent de mogelijke ontwikke ling van de Nederlandse economie kan worden gesteld, dat Nederland met het herstel van het evenwicht op de betalingsbalans gevorderd is. Hierbij kan worden gewezen op het feit, dat de totale deviezenreserves van ons land, waaronder te rekenen de goud- en deviezenreserves van de centrale bank, het tegoed bij het Internationale Monetaire Fonds en het netto buitenlands actief van de handelsbanken, per de ultimo van mei 196"/ 9.125 miljoen groot waren tegenover een bedrag van f 9.008 miljoen per de ultimo van dezelfde maand van het vorige jaar. Volledigheidshalve moet hierbij worden opgemerkt, dat de hoogste stand van dit jaar, voor zover tot nu toe bekend, 9.579 miljoen heeft bedragen, welk niveau eind februari was bereikt, maar anderzijds mag worden veron dersteld, dat het tweede halfjaar, zoals veelal het geval is geweest, voor de betalingsbalans roos kleuriger zal uitvallen dan het eerste halfjaar. invoersaldo sterk gedaald Het wachten is op de publikatie van de cijfers van de betalingsbalans over het eerste halfjaar, maar de reeds gepubliceerde cijfers van de han delsbalans hebben reeds duidelijk gemaakt, dat het invoersaldo met een totaal van f 2.185 miljoen, voor het eerste halfjaar een daling van 561 mil joen impliceerde, hetgeen op een duidelijke ver betering wijst. De goederenexport heeft namelijk niet teleurgesteld en volgens de laatste gegevens zal sprake zijn van een toeneming, die niet ver zal achterblijven bij het destijds geraamde stijgings percentage van het Centraal Planbureau van Sy2 Dit betekent, dat de goedereninvoer door circa 85 door de goederenuitvoer gedekt zal zijn. Een minder gunstig aspect, dat zich reeds enige jaren heeft gemanifesteerd, is gelegen in het feit, dat de inkomsten van Nederland uit het toerisme ongunstig afsteken bij de uitgaven voor toerisme in het buitenland, hetgeen uiteraard voor de be talingsbalans een minder prettige consequentie heeft. Het jaar 1967 zal in deze ongetwijfeld geen verbetering brengen. Werd als vaststaand aange nomen, dat het tekort op de betalingsbalans van 500 miljoen in 1966 geheel teniet zou worden ge daan en zelfs in een overschot zou worden omge zet, dank zij maatregelen ter beteugeling van de overbesteding vooral door zwaardere belasting heffingen inmiddels moet ernstig rekening wor den gehouden met het feit, dat zelfs de door het Centraal Planbureau reeds gecorrigeerde raming voor het betalingsbalansoverschot geen haalbare zaak zal blijken te zijn. vertraging evenwichtsherstel Werd door het Centraal Planbureau in de tweede helft van 1966 voor het iaar 1967 een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van 800 miljoen verwacht, in het voorjaar werd op grond van zich inmiddels aftekenende ontwikkelin gen de raming drastisch herzien en wel tot een ni veau van f 500 miljoen. Nu wordt gesproken over een ongunstig gevolg van de verhoging der olieprij zen, een voortvloeisel uit de gebeurtenissen in het midden-oosten, moet ernstig rekening worden ge houden met een belangrijk lager betalingsover schot. Gezien het eerder betoogde, is er echter geen reden om te veronderstellen, dat de Nederlandse economie de weg terug naar het evenwicht niet zal vinden; wel is het duidelijk, dat zich omstandighe den voordoen, die een vertragend effect hebben. rentestand Voor een rentedaling geeft de ontwikkeling van de betalingsbalans op dit moment geen aanleiding. Hoewel de koersen op de obligatiemarkt enigszins 275

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 29