de organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 31 mei en 30 juni 1967 van de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aangesloten banken (alle bedragen x f 1 miljoen) Activa 31 -5-'67 30-6-'67 Passiva 31-5-67 30-6-'67 Liquide middelen Kas, giro, banken Centrale Bank - rekening-courant 103,7 2.124,7 Reserves Creditgelden Spaarbank 5.483,3 5.539.8 Creditsaldi in rekening-courant 721,3 742,8 Kredietverlening en beleggingen Banken 1,6 1,9 in eigen kring Centrale Bank 2,4 1,8 Debetsaldi in rekening-courant 588,4 580,4 Nog te verantwoorden bedragen 17,1 18,1 Voorschotten 2.955,8 2.985,3 6.225,7 6.304,4 3.544,2 3.565,7 Diverse rekeningen Winsten, kosten, te betalen belas Overige uitzettingen tingen, enz 1.4 9.2 Effecten 259,2 259,9 Leningen gemeenten, enz 137,9 138,3 Deelnemingen leningen 43,7 43,6 Centrale Bank - bijzondere rekening 82,6 80,7 523,4 522,5 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 19.0 18,3 Vast goed 95,7 100,4 Aandelen Centrale Bank 28,6 28,6 143,3 147,3 6.439,3 6.530,1 6.439,3 6.530,1 beloop van de voorschotten Verstrekt 1966 1967 Afgelost 1966 1967 1 januari januari t/m mei juni 371,5 81,1 373,8 81,6 169,2 47,8 181,9 52,1 452,6 455,4 217,0 234,0 Uitstaand bedrag 1967 1966 2380,8 2583,1 2616,4 2763,9 2955,8 2985,3 Aan voorschotten werd verstrekt in de maand januari t/m juni 1966 Aantal 15.142 f 348,0 9.198 70,9 474 33,7 24.814 f 452,6 Hypotheken Andere voorschotten natuurlijke personen Voorschotten privaatrechtelijke rechtspersonen Aantal 14.961 9.411 434 f 350,6 70.7 34,1 24.806 f 455,4 272

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 26