service, die aan de loketten wordt verleend, kan men nooit teveel aandacht schenken. Een minder juiste behandeling van cliënten heeft dikwijls ver strekkende gevolgen, terwijl een goede behande ling van cliënten, waarbij aan alle facetten vol doende aandacht wordt besteed, meer goede ge volgen kan hebben dan elke andere propaganda. houding personeel Het op bovenvermelde wijze propaganda voeren voor een bank kan slechts geschieden wanneer ook het personeel van de bank volledig is door drongen van de belangrijkheid van de taak, welke zij aan het loket moet verrichten. In de eerste plaats is de houding van het perso neel tegenover de cliënten bijzonder belangrijk. Het is noodzakelijk, dat vriendelijk en correct te gen het publiek wordt opgetreden. Hierdoor kan worden bereikt, dat de cliënten het besef krijgen, dat zij bij deze bank toch wel bijzonder goed wor den geholpen. Ook aan de kleding en de verdere verzorging van het uiterlijk dient door deze personeelsleden de nodige aandacht te worden besteed. Uiteraard geldt dit voor het gehele personeel van een bank, maar toch wel in het bijzonder voor die personeels leden, die regelmatig met het publiek in contact komen. nieuwbouw De les, welke wij kunnen trekken uit de erva ringen van de laatste jaren, is de onderschatting van het toenemen van het kasverkeer. Bij nieuwbouw zijn dikwijls nog te weinig loket ten gepland. Voor de banken die hiervan de na delige gevolgen ondervinden, kan de instelling van een informatieloket een uitkomst zijn. De werk zaamheden aan de andere loketten kunnen sneller worden verricht en op drukke dagen kan het infor matieloket mede worden ingezet voor het kasver keer. Bij nieuwbouw zal ook de nodige aandacht moe ten worden besteed aan een goede opberging van formulieren en andere bescheiden, welke aan de loketten worden gebruikt of uitgereikt. Slechts dit materiaal dient bij het loket aanwezig te zijn. Daarna blijkt regelmatige controle toch in vele gevallen nog van belang te zijn. Dikwijls wordt ge constateerd, dat op de loketten overbodige pa pieren liggen, terwijl datgene, dat voor het loket- werk nodig is, daar niet gevonden kan worden. De Raiffeisenorganisatie in Limburg Burgemeester Steeghs van Sevenum opende 6 juni jl. het nieuwe gebouw van de Coöp. Handels vereniging en Landbouwbank Sevenum, de enige bij „Utrecht" aangesloten bank in Limburg. De sleutels van het nieuwe gebouw werden de burgemeester aangeboden door het dochtertje van de kassier. i

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 25