administratieve kanttekeningen loketbehandeling (3) In de twee voorgaande artikelen zijn verschil lende punten ter sprake gebracht, welke betrek king hebben op de behandeling van de cliënten aan de loketten. In dit artikel willen wij verschil lende andere zaken, welke op dit onderwerp be trekking hebben, behandelen. informatieloket In het artikel van de vorige maand werd de sug gestie naar voren gebracht één of twee loketten te voorzien van de aanduiding „Inlichtingen" of „In formatie" met het doel aan deze loketten een spe ciale bestemming te geven, namelijk het verstrek ken van inlichtingen. Het zal noodzakelijk zijn, dat de personen, die aan deze loketten helpen, aan bepaalde eisen vol doen. In de eerste plaats moeten zij over voldoende kennis beschikken om de gewenste inlichtingen te kunnen verstrekken. Verder zal het nodig zijn, dat zij in staat zijn goed aan te voelen op welke wijze een bepaalde cliënt wenst te worden behandeld. Bij een grotere bank zal het desbetreffende personeelslid al vrij spoedig een cliënt dienen te vragen in de spreek kamer het gesprek met de daarvoor in aanmerking komende functionaris voort te zetten. Aan de introductie van deze wijze van behande ling van de cliënten zal aandacht moeten worden besteed. Het zal nuttig zijn de cliënten opmerk zaam te maken op het bestaan van deze nieuwe mogelijkheid. In eigen publikaties kan hierop wor den gewezen, waarbij de nadruk kan worden ge legd op het feit, dat deze andere werkwijze slechts wordt ingevoerd om het publiek beter van dienst te kunnen zijn. De plaatsing van bedoelde loketten dient zodanig te zijn, dat bij het binnenkomen de aandacht valt op het opschrift „Informatie" of „In lichtingen". overige loketten De taak van de overige loketten krijgt door de invoering van enkele speciale loketten een ander karakter. De cliënten zullen door de vlotte wijze van werken meer tevreden zijn gesteld. Ander zijds is het ook voor het bedienend personeel ge makkelijker, daar men niet meer wordt opgehouden door allerlei vragen. Indien men bijna niet de tijd en de gelegenheid heeft de cliënten behoorlijk te woord te staan, verkeert men aan beide zijden in een weinig bevredigende situatie. De samenstelling van het personeel bepaalt of een informatieloket mogelijk is en door welke per sonen dit loket moet worden bediend. Bij een be paalde personeelssamenstelling kan het gewenst zijn, dat de personen, die dit loket bedienen, regel matig wisselen. Ook voor nieuw personeel is de scheiding in verschillende soorten loketten bijzonder nuttig. Het is hierdoor mogelijk dat nieuwe personeelsleden reeds na een korte inwerkperiode aan de overige loketten te werk kunnen worden gesteld. propaganda De beste wijze van propaganda voeren voor een bank is wel, dat men de cliënten op de meest juiste en correcte manier behandelt. Deze taak is beslist niet eenvoudig. Van een personeelslid wordt dikwijls veel ge duld gevraagd om bij min of meer lastige en veel eisende cliënten toch correct en beleefd te blijven. Bij oudere cliënten zal een andere houding moeten worden aangenomen dan bij jonger publiek. Aan 270

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 24