de visserij een dynamisch en moeilijk bedrijf De laatste jaren voltrekken zich grote verande ringen in de Nederlandse visserij, met name in de sector van de kottervisserij. De bordentrawl, een sleepnet, waarmede platvis, rondvis, haring en garnalen worden gevangen, heeft voor de vangst van platvis en garnalen plaats gemaakt voor de boomkor. Ook dit laatste net is een sleepnet, zelfs reeds heel oud. Door aan weerszijden van het schip een boomkor te trekken, wordt de vangst capaciteit groter, hetgeen vele vissers deed be sluiten het bordennet te verwisselen voor boom korren. Technisch bracht dit aanvankelijk moeilijk heden mede. De Scheepvaartinspectie heeft echter zodanige regels gesteld, dat de veiligheid met de boomkorvisserij aanzienlijk is verbeterd. Door de overheid werden maatregelen genomen om de visserij te stimuleren. Een premie ter verbe tering van de kwaliteit heeft de vissers meer kwa liteitsbewust gemaakt, hetgeen zowel voor de bin nenlandse afzet als voor de uitvoer van groot be lang is. Visreizen om nieuwe visgronden op te zoeken werden gesubsidieerd. Dit structuurbeleid van de overheid is voor de toekomst van de Ne derlandse visserij van grote betekenis. Immers 1 juli 1968 zal de Europese Economische Gemeen schap ook voor de visserij in werking treden. Het is van belang, dat de Nederlandse vissers de E.E.G. niet onvoorbereid ingaan en door een actief visserijbeleid de concurrentie aankunnen. De door bedrijfsleven en overheid genomen maatregelen wettigen het gevoel, dat de toekomst toekomst met vertrouwen kan worden tegemoet gezien. structurele veranderingen Beschouwt men onderstaande tabel dan blijkt dat zich in een betrekkelijk korte periode belang rijke structuurveranderingen in de Nederlandse visserij hebben voorgedaan. De grote zeevisserij, eeuwenlang de basis van de Nederlandse zeevisse rij, is zowel absoluut als relatief achteruitgegaan. De kleine zeevisserij met kotters van schipper- eigenaren verzorgen thans meer dan de helft van de totale opbrengst van de Nederlandse visserij 261

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 15