kroniek van de visserij In de samenstelling van de uitzettingen en be leggingen is in de loop van de jaren nogal wat veranderd. In de eerste decennia van deze eeuw werden in hoofdzaak woningbouwprojecten en spoorwegen gefinancierd. Geleidelijk nam het aan deel van de woningbouwfinanciering toe, terwijl het bezit aan staatsfondsen minimaal bleef. Hypo thecaire leningen waren tot omstreeks 1930 zeer attractief. De concurrentie onder de hypothecaire beleggers was minder groot dan die onder beleg gers in obligaties. In de dertiger jaren onderging de Amerikaanse economie een grondige verandering. De activiteit in de particuliere sector verminderde sterk terwijl de economische betekenis van de federale rege ring snel toenam. De depressie deed zich in het bijzonder gevoe len in de bouwsector. Deze omstandigheid leidde ertoe dat het aandeel van de hypothecaire uitzet tingen daalde en de beleggingen in overheids- obligaties sterk toenamen. In de oorlogsperiode deed de Amerikaanse regering een groot beroep op de kapitaalmarkt. Trouw aan het vaderland be tekende actieve deelneming aan oorlogsleningen. Aan het einde van de ooriog was tweederde van de middelen van de Mutual Savings Banks belegd in staatsobligaties. Na de oorlog leefde de woningbouw weer op en werd de samenstelling van de beleggingen weer gewijzigd ten behoeve van de woningbouwfinan ciering. Aan het eind van 1957 maakten de hypo thecaire kredieten circa 60% uit van alle uitzet tingen. Aan het eind van 1966 was dit aandeel op gelopen tot circa 80 Samenvattend kan geconcludeerd worden dat: de kredietverlening van de Mutual Savings Banks en de Savings- and Loan Associations hoofdzake lijk gericht is op de particuliere woningbouw; het financieren van kleine en middelgrote bedrij ven in en buiten de landbouw speelt bij deze in stellingen, evenals bij de Credit Unions, geen rol. Moge ten aanzien van een of meer kenmerken een gelijkenis bestaan met de Raiffeisenorganisa- ties in West-Europa, ten aanzien van het uitzet tingsbeleid hebben de drie besproken organisaties zich duidelijk in andere richtingen ontwikkeld. jaar van rouw Het afgelopen jaar was voor de Nederlandse visserij een jaar van rouw. Niet minder dan 17 kottervissers verloren tijdens hun harde beroep het leven. Enkele schepen zijn tijdingloos vergaan. Rouw in vele gezinnen, waar vader en/of zoon niet van de visserij terugkeerden. Moge God de nabe staanden de kracht geven hun grote leed te kun nen dragen. 260

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 14