langrijke rol speelt, is de plaats van vestiging. De ligging van dienstverlenende bedrijven in een cen trum en van fabrieken in een bestaand industrie complex beïnvloedt de waarde in positieve zin. Dit wordt nog versterkt wanneer de bevolking in en rond het centrum expansiemogelijkheden heeft, of voor fabrieken de industrialisatie in de be trokken streek voortgaat. Deze drie factoren de aard van het gebouw, de ligging en de expansie mogelijkheden zullen in hoge mate de waarde van de niet-agrarische bedrijfsgebouwen bepalen. De tweede categorie de woningen zijn veelvuldig object voor onze financieringen. Alge meen geldt ten aanzien van woningen de opvatting dat deze categorie tenminste zijn waarde behoudt, zeker zolang er sprake is van een woningtekort. De ervaring in het verleden, dat huizen na afbouw voor bedragen enige duizenden guldens boven de bouwkosten verkocht konden worden, werkte deze opvatting in de hand. Toch wordt het zo langzamer hand tijd wat genuanceerder over deze zaken te gaan denken. Niet alleen is het woningtekort in sommige streken van het land reeds overwonnen, maar ook in de streken waar nog wel van een te kort sprake is, neemt men een aarzeling in de vraag waar, waardoor aan de stijging van de ver koopprijzen van woningen een einde is gekomen. Generaliserend kan gesteld worden dat de prijzen voor woningen in de afgelopen 2 jaar met 20 tot 30 zijn gedaald. mm mmkiM Aan deze situatie ligt behalve een conjuncturele oorzaak (de aarzeling in de economische ontwikke ling) ook een structurele oorzaak ten grondslag. Naarmate meer woningen beschikbaar komen en naarmate het inkomen hoger wordt, kunnen de as pirantkopers zich meer eisen permitteren. Nu zijn er vlak na de laatste wereldoorlog zeer veel huizen gebouwd, die volgens onze opvattingen van nu niet aan elementaire eisen van bewoonbaarheid en com fort voldoen, qua ruimte, onderhoudseisen, voor zieningen en gebruikte bouwmaterialen. De kwali teit van de woning zal in toenemende mate een be palende factor worden voor de prijs. Andere factoren zijn de ligging in een gebied met een immigratieoverschot of -tekort en de plaats van ligging binnen een bevolkingscentrum. conclusie De huidige omstandigheden in de landbouw de ontwikkeling naar grotere bedrijfseenheden en een voortgaande mechanisering; buiten de land bouw het inlopen van het woningtekort maken het noodzakelijk de waarde van gebouwen ge nuanceerd te taxeren. Daarbij zullen in toenemen de mate kwaliteit en aanwendingsmogelijkheid be palende factoren voor de waarde worden. In ge bieden waar de toestand statisch is of waar sprake is van achteruitgang van de bevolking en de eco nomische activiteit, moet men rekening houden met een daling van de waarde van de gebouwen. Genemuiden f 15 miljoen In de maand juli, toen de 15 miljoen-grens in zicht kwam, organiseerde de Raiffeisen-Bank Gene muiden een spaaractie. Deze actie werd een groot succes. De spaarder, die de 15 miljoen volmaakte, ontving een gouden horloge met inscriptie terwijl degenen, die juist voor en na deze gelukkige een bedrag inlegden respectievelijk een televisietafel tje en een verrekijker ontvingen. 258

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 12