de organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 30 april en 31 mei 1967 van de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aangesloten banken (alle bedragen x f 1 miljoen) Activa 30-4-'67 31-5-'67 Passiva 30-4-67 31-5-'67 Liquide middelen Kas, giro, banken Centrale Bank - rekening-courant 2.100,8 2.187,6 103,7 2.124,7 Reserves Creditgelden Spaarbank 5.428,4 5.483,3 Creditsaldi in rekening-courant 692,3 721,3 Kredietverlening en beleggingen Banken 2,1 1.6 in eigen kring Centrale Bank 3,5 2,4 Nog te verantwoorden bedragen 16,5 17,1 Debetsaldi in rekening-courant 600,6 588,4 Voorschotten 2.911,0 2.955,8 6.142,8 6.225,7 3.511,6 3.544,2 Diverse rekeningen Winsten, kosten, te betalen belas Overige uitzettingen tingen, enz 7,0 1,4 Effecten 259,9 259,2 Leningen gemeenten, enz 137,6 137,9 Deelnemingen leningen 43,9 43,7 Centrale Bank - bijzondere rekening 79,9 82,6 521,3 523,4 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 19,4 19,0 Vast goed 92,4 95,7 Aandelen Centrale Bank 28,6 28,6 140,4 143,3 6.360,9 6.439,3 6.360,9 6.439,3 Uitstaand bedrag 1966 2380,8 2535,6 2583,1 Aantal 1 2.088 7.776 336 1967 2763,9 2911,0 2955,8 beloop van de voorschotten Verstrekt Afgelost 1966 1967 1966 1967 1 januari januari t/m april 288,9 291,1 134,1 144,0 mei 82,6 82,7 35,1 37,9 371,5 373,8 169,2 181,9 Aan voorschotten werd verstrekt in de maand januari t/m mei 1966 Aantal Bedrag Hypotheken 12.373 284,6 Andere voorschotten natuurlijke personen 7.764 59,8 Voorschotten privaatrechtelijke rechtspersonen 373 27,1 20.510 371,5 f 288,4 58,4 27,0 20.200 373,8 226

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 20