ling tot de industriële sector, met 45 van het bruto sociaal produkt, is er een grote versnippe ring, wat de produktie betreft, op het terrein van land- en tuinbouw. Het gevaar bestaat, dat die ver snipperde produktie wordt doorgetrokken in een zeer versnipperd aanbod van produkten. Om daarin verbetering te brengen is men in enkele landen Pezig door middel van het verstrekken van subsi dies de aaneensluiting van bedrijven tot groepen van producenten te stimuleren. Het E.E.G.-reglement heeft nu ten doel ook aan de producenten in andere landen dezelfde moge lijkheden te bieden als die in een land als Frankrijk reeds bestaan en tevens de bevoegdheden zodanig te beperken, dat het gevaar van te grote machts vorming van deze organisaties dan wel een inbreuk op de grondslagen van de gemeenschappelijke markt wordt voorkomen. Het lijkt alleszins wense lijk dat het Nederlandse bedrijfsleven zich positief opstelt tegenover deze Brusselse plannen en zich tijdig aanpast om ook van de mogelijkheden tot subsidiëring te kunnen profiteren. Een verbetering van de afzet en meer bundeling van het aanbod kan de inkomenspositie van de producent zeker ver sterken. stilzetten van veilingklok In Nederland was men in het verleden reeds lang, zonder subsidie, begonnen met een bundeling van het aanbod. Onze veilingverenigingen mag men eigenlijk een soort producentenverenigingen noe men. Het Nederlandse veilingsysteem heeft zelfs lang model gestaan voor andere landen, die met veel respect opzagen naar wat de Nederlandse tuinders in een voorbeeldige zelfwerkzaamheid hadden opgebouwd. Met een jaaromzet van meer dan een miljard gulden zijn de tuinbouwveilingen tot een belang rijke pilaar van de Nederlandse economie uitge groeid. Het bracht de tuinders voortdurend in aan raking met de markt en als op die markt iets ver keerd ging dan trokken ze daaruit hun conclusie. De tuinders bleken een bijzonder beweeglijke be roepsgroep te vormen, die niet alleen iedere drei gende slag voor waren, maar die door hun dyna mische instelling ook telkens nieuwe wegen vonden. Wat echter in het verleden goed heeft voldaan, behoeft niet ideaal te zijn voor de toekomst. Er treedt nl. een verandering op aan de kant van de kopers; er voltrekt zich een zeer ingrijpende schaal vergroting. Was er vroeger sprake van zeer veel kleine handelaren, al sinds jaren zijn er grote in koopcombinaties ontstaan, grootwinkelbedrijven en supermarkten, die ook groenten en fruit in hun as sortiment hebben opgenomen. Dat geldt zowel voor het binnenland als voor het buitenland, waar een groot percentage van onze tuinbouwprodukten wordt afgezet. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen heeft uit deze ontwikkeling bepaalde conclusies ge trokken. Men gaat over op een ander afzetsysteem; de veilingklok kan in de toekomst voor een aantal produkten zo nodig worden stilgezet. Dit betekent dan voor bepaalde produkten periodieke uitschake ling van het veilingsysteem en het invoeren van een stelsel van vastgestelde prijzen. Men wil daar bij naast de concentratie van de vraag in massa distributiebedrijven, inkoopcombinaties, supermark ten e.d. ook een grotere concentratie van het aan bod bereiken. Hoewel de eerste tomaten reeds geveild worden, plaatsen wij hier een foto van een warenhuis met jonge tomatenplantjes Ml

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 8