de apparatuur te klein is geworden voor de vele toepassingsmogelijkheden van deze machines. Van de verschillende doeleinden waarvoor de machines kunnen worden gebruikt, noemen wij hier: a. vooradresseren van dagafschriften rekening courant, voorschotten en spaarbank. b. vooradresseren van controlebiljettten voor de verschillende cliënten van de bank. c. afslaan van naam, adres en woonplaats op de bankgiro-opdrachten, die aan de cliënten wor den verstrekt. d. adresseren van propagandamateriaal of berich ten aan de cliënten. e. vooradresseren van de „betaalcheque", welke thans door onze banken ter beschikking van de cliënten kan worden gesteld. betaalcheque Zoals in de circulaire betreffende de betaalche que is vermeld, zal de uitgifte van deze nieuwe for mulieren niet mogelijk zijn, zonder dat deze stukken zijn voorzien van het codenummer van de rekening houder alsmede van zijn naam, adres en woon plaats. De verdere verwerking van deze formulieren is slechts mogelijk indien bovenstaande gegevens duidelijk en foutloos zijn vermeld. De invoering van deze nieuwe vorm van betaling geeft de banken, nog meer dan tot nu toe het geval was, aanleiding tot ingebruikneming van een adres- seermachine over te gaan. Verder is het zeer goed mogelijk, dat door deze nieuwe toepassing de ban ken, die tot heden met kleine apparatuur hebben gewerkt, zullen overwegen deze te vervangen door een machine met meer mogelijkheden. demonstratie Op de Algemene Vergadering van 11 mei a.s. zullen verschillende artikelen en hulpmiddelen op administratief gebied worden getoond. Het zal dan mogelijk zijn de meest gangbare modellen adres- seermachines te bezichtigen. Wij willen hierbij opmerken, dat ook voor de kleinere banken een machine kan worden geleverd, die aan de eisen voldoet. De prijs van deze ma chines is dusdanig laag, dat het voor geen enkele bank een bezwaar kan zijn een dergelijke machine aan te schaffen. De Centrale Bank zal gaarne de nodige voorlich ting verstrekken omtrent de mogelijkheden en de toepassingen van deze machines. Hierbij kan men zich richten zowel tot de afdeling „Efficiency" als tot de Materiaalafdeling. adresplaatjes De bestelling van adresplaatjes is uitvoerig be handeld in de circulaire, welke kortgeleden aan de banken werd toegezonden. In deze circulaire werd een voorbeeld gegeven van de indeling van een adresplaatje. Teneinde de uniformiteit te bevorderen, doen wij een beroep op de banken zoveel mogelijk de voor gestelde indeling van het plaatje in te voeren. De verwerking van de formulieren van de verschillende banken wordt hierdoor vergemakkelijkt, terwijl ook voor de afdeling welke is belast met het ponsen van adresplaatjes, een uniforme indeling het werk gunstig beïnvloedt. ponsmachine Grote banken, welke veel rekeninghouders heb ben en daardoor veel adresplaatjes moeten aan houden, overwegen soms het aanschaffen van een machine, waarmede adresplaatjes kunnen worden aangemaakt. Voor de meeste banken zal een der gelijke machine niet rendabel zijn. Bij de grote ban ken kan een dergelijke machine vaak zeer nuttige diensten bewijzen. Op de expositie op de komende Algemene Ver gadering zal ook de mogelijkheid aanwezig zijn om trent deze machines volledig te worden geïnfor meerd. Uiteraard zullen vorengenoemde afdelingen ook alle gewenste inlichtingen kunnen verschaffen. 133

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 19