Abbing benoemd, die deze vereerende opdracht 3Cirninj$tr9ti6V0 met dank voor het in hem gestelde vertrouwen en met vrij mandaat aanneemt. kanttekeningen Het kassierssalaris wordt met 100% verhoogd tot 50,Kassier is bijzonder erkentelijk voor dit spontane blijk van hulde en waardering. De rondvraag levert niets op, de voorzitter sluit de vergadering en wij gaan, in een volgend artikel onze Terugblik op een ander beeld richten. (Helpt u ons óók aan materiaal hiervoor?) nieuwbouw in Bathmen Het oudste lid van de bank, de 99-jarige heer W. Bronsvoort uit Loo, tevens oudste inwoner van Bathmen, metselde de „eerste" steen voor het nieuwe gebouw van de bank te Bathmen. Met deze nieuwbouw krijgt de bank een modern gebouw in het hart van het dorp, waardoor zij de belangen van de cliënten nog beter kan behartigen. In het arbeidsproces bij onze banken was een aantal jaren geleden nauwelijks sprake van inscha keling van kantoormachines. Door de voortdurende uitbreiding van de werkzaamheden is hierin een grote verandering gekomen. De schrijfmachines en de telmachines hebben hun intrede gedaan bij al onze banken. Verder is bij een groot aantal banken de administratie niet meer denkbaar zonder boek houdmachines, terwijl ook reeds een aantal banken is overgegaan tot automatisering van de boekhou ding. In dit artikel willen wij aandacht schenken aan één bepaalde machine, namelijk de adresseerma- chine. toepassing van de adresseermachine De adresseermachine heeft bij veel banken in onze organisatie zijn intrede gedaan. Toch zijn er nog verscheidene banken, die niet beschikken over een dergelijke machine, terwijl bij andere banken 132

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 18