Het is geen alledaagse gebeurtenis wanneer een bruidspaar op de dag van het huwelijk het tegoed van de J.S.W.-rekening met extra-premie van 10% opneemt, zoals hier bij de Raiffeisenbank te Noor den. Begin februari 1967 werd begonnen met een reeks van werkbijeenkomsten voor bestuursleden, leden van raden van toezicht en directeuren van aangesloten banken. Achtereenvolgens vonden werkbijeenkomsten plaats in Zwolle, Tiel, Emmen, Leeuwarden, Paters- wolde, Purmerend en Gorinchem. Van de zijde van de plaatselijke banken werd tot nu toe grote be langstelling getoond voor deze bijeenkomsten. Een en ander blijkt uit het grote opkomstpercentage; ongeveer 85 van de banken stuurde één of meer vertegenwoordigers. Na een toelichting door dr. A. J. Verhage, voorzitter van het Bestuur van de Cen trale Bank, werd gelegenheid gegeven tot het stel len van vragen, waarvan men op ruime schaal ge bruik maakte. Vaak ontwikkelden zich levendige discussies over onderwerpen, welke betrekking hadden op het rapport of daar zijdelings verband mee hielden. Nu nog slechts zeven van de drieënveertig ver gaderingen hebben plaatsgevonden, moet worden volstaan met een enkele opmerking. Over het algemeen werd instemming betuigd met de strekking van het Rapport 1966, al waren er pun ten, welke een nadere toelichting vereisten. Bepaal de onderwerpen kregen hierbij bijzondere aandacht. Hiertoe behoorden onder meer de motivering van de verbreding van de eigen kring en de aanpassing van de statutaire doelomschrijving aan deze taak verbreding, de persoonlijke lening, de herziening van de regeling der liquiditeitstoeslagen, het ont wikkelingsbeleid, de combinatie bankgebouw-direc teurswoning, de delegatie van bevoegdheden aan de directeur en het lidmaatschap van deze func tionaris. Daarnaast waren er tal van andere onder werpen, welke aanleiding gaven tot een open ge- dachtenwisseling en tot verdieping van het inzicht bij de aanwezigen. 79

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 5