organisatiekalender Februari gaf aan gedenkwaardigheden het volgende aan te tekenen: 1 februari De heer E. J. de Bruin, sinds 1931 directeur van de Coöp. Raiffeisenbank „Lemsterland", neemt af scheid als zodanig. Hem wordt door het bestuur een afscheidsreceptie aangeboden in hotel ,,De Wilde Man" te Lemmer. 7 februari De Coöp. Boerenleenbank - RaiffeisenbanK - „De Noordoostpolder" W A. opent een bijkantoor in Urk. In gebouw „Irene" worden de genodigden ontvangen. 16 februari Ook in Amersfoort wordt een bijkantoor van de Coöp. Raiffeisenbank „Amersfoort-Hoevelaken" in ge bruik genomen. Het bestuur recipieert in café-restaurant „De oude tram". De Coöp. Raiffeisenbank „Lunteren" herdenkt het gou den bankjubileum met een receptie in „De Blije Werelt". 20 februari In Eist kan het verbouwde kantoor van de plaatselijke raiffeisenbank worden bezichtigd. Het bestuur kan gecomplimenteerd worden in hotel „De Vereniging". Eveneens wordt in Emmen het nieuwe bankgebouw offi cieel geopend. De bestuursreceptie, gehouden in hotel Homan, wordt gevolgd door een Drentse koffietafel. De Coöp. Raiffeisenbank „Scherpenisse" bestaat 50 jaar en dit jubileum wordt niet alleen in de enge kring van bestuur en gasten herdacht. Na de receptie in hotel „De Gouden Leeuw" treft men elkaar aan een diner in het „Holland Huis", terwijl de dag wordt besloten met een feestavond voor de leden. De heer C. van Dalen is 32 jaar aan de bank verbonden: begonnen als lid van de raad van toezicht, bekleedt hij sinds 1960 het bestuurslidmaatschap. 22 februari De heer Th. H. te Molder viert zijn zilveren jubileum bij de Coöp. Raiffeisenbank „Bredevoort". Na het bestuurslidmaatschap is de jubilaris sedert 1964 secretaris van dit college. De Coöp. Raiffeisenbank „Ouderkerk-Krimpen" herdenkt het 60-jarig bestaan met een bestuursontvangst in café restaurant „De Harmonie" te Ouderkerk a/d IJssel. 28 februari In Gouda werd onder grote belangstelling af scheid genomen van mej. A. Roos, die gedurende 29 jaar de directeursfunctie bij de plaatselijke raiffeisenbank heeft vervuld. Na afloop van een haar door het bestuur aangeboden diner mocht zij in schouwburg „Concordia" veel cadeaus in ontvangst nemen. De Coöp. Raiffeisenbank „Menaldum-Beetgum" opent het nieuwe bijkantoor in Berlikum. Het bestuur ontvangt de genodigden in hotel „Hof van Holland". Resumerende komen de nieuwe gebouwen in aantal weer aan de top. Voorts waren er zowel scheidende functiona rissen als een jubilaris, terwijl er zelfs in deze vrij rustige maand drie bankjubilea te herdenken waren. Aansluitende aan de woorden van dank, waardering en aan de namens de Centrale Bank overgebrachte gelukwen sen voegt de redactie van ons blad gaarne ook de hare toe. 113

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 39