oogpunt veel minder ver behoeft te gaan, dan vanuit de ..mensenleventheorie". Men vergete niet, dat het hier" enkel gaat om voorgeschreven maatregelen en niet om maatregelen, die uit een oogpunt van een goede beveiliging van het per soneel gewenst zijn. De laatste vraag is zeker legitiem, doch eigenlijk niet te beantwoorden, want niemand weet hoeveel een mensenleven waard is (zie de mening van de heer Witvliet). Naast het onder e. genoemde geschilpunt kan dus ook geadviseerd worden over de omvang en de inhoud van de voor te schrijven veilig heidsmaatregelen. Hoogkerk in nieuw gebouw Burgemeester Nijman opende op 30 januari jl. het nieuwe gebouw van de in 1949 opgerichte Coöp. Raiffeisenbank „Hoogkerk" met een sleutel, welke werd aangeboden door een kleindochtertje van de voorzitter van het bestuur. In het eerste boekjaar werd aan spaargelden in gelegd een bedrag van 187.000,welk bedrag inmiddels is toegenomen tot f 3.827.000,—. Boven het royale kantoor bevindt zich de woning van de kassier. LUNTEREN iN HET GOUD Op 16 februari jl. was het vijftig jaar geleden, dat de Coöperatieve Raiffeisenbank „Lunteren" werd opgericht. De receptie in „De Blije Werelt" werd door ve len bezocht. Voorzitter v. d. Voort gaf een uitvoe rig overzicht over de ontwikkeling en de groei van de bank in deze vijftig jaar. Namens het gemeentebestuur wenste de burge meester het bankbestuur geluk met dit jubileum. De heer Manschot sprak namens de Centrale Bank. LUNTEREN F. 15 MILJOEN De spaargelden van de Raiffeisenbank Lunte renoverschreden de 15.000.000,door een storting van een elfjarige spaarster, die tevens spaarboekjes nam voor haar zesjarige tweeling zusjes. In een speciale vergadering van het bestuur ont ving de gelukkige elfjarige een horloge, terwijl er voor de tweeling een zilveren kettinkje was. Twee andere spaarsters ontvingen respectievelijk een gouden ring en een platenbon. 110

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 36