tum tevens reeds in te voeren verhoogde omzet belasting de Rijksmiddelen van het lopende jaar met 510 miljoen versterken. Dit bedrag was der halve reeds nodig, zonder dat met de lagere be lastingopbrengsten rekening was gehouden. Niette min zal, zoals de heer Zijlstra nog eens nadrukkelijk heeft verzekerd, de regering voor dat nieuwe tekort geen beroep op de open kapitaalmarkt doen, aan gezien het immers in de bedoeling ligt, de financie ring van de gemeenten te verlichten door hun een belangrijk gedeelte van de bedragen, welke door de belastingverzwaring binnen komen, ter beschikking te stellen. Het is goed dat men in financiële kringen nu tenminste weet, waaraan men in dat opzicht toe is en uit dien hoofde voor verstorende invloed van de kapitaalvraag van de zijde der centrale overheid niet behoeft te vrezen. vooruitzichten voor renteverloop Terwijl derhalve de rentedaling niet door een on voorzien beroep van de centrale overheid op de kapitaalmarkt zal worden verstoord, zijn er nog meer factoren, welke de verwachting, dat de rente daling zich zal voortzetten, versterken. In de eerste plaats kan in dit verband wel worden gewezen op de nieuwe discontoverlaging, waartoe de centrale bank van West-Duitsland voor de tweede maal in korte tijd is overgegaan. Nadat het Duitse disconto op 5 januari jl. nl. van 5 tot 41/2 was verlaagd, is het thans verder terug gebracht tot 4%. Tegelijk met deze discontover laging heeft de Deutsche Bank per 1 maart jl. de verplichte kasreserves van de West-Duitse banken met 10% verlaagd, waardoor de liquide middelen van het bankwezen met DM 1,7 miljard zijn toege nomen. De verwachting was dat de Bundesbank een van die twee maatregelen zou nemen; dat tot beide tegelijk is overgegaan was een grote verras sing. Alsof dit nog niet voldoende was om de eco nomie van nieuwe energie te voorzien, is verder een extrabegroting ad DM 2y2 miljard ingediend ter stimulering van de conjunctuur, waar dit ge wenst mocht blijken. Zoals men weet hebben de centrale banken der Westerse landen afgesproken in samenwerking een harmonische verlaging van het rentepeil te zullen bewerkstelligen. Tot dusverre heeft de Neder- landsche Bank het disconto op 5 gehandhaafd, wat voor een belangrijk deel zijn verklaring vindt in het feit, dat de extreme rentestijgingen te voren evenmin door onze centrale bank zijn gevolgd. Want noch de stijging van de rentevoet tot 7 voor staatsleningen, noch de hoge rentevergoe dingen in het particuliere bankwezen, of het hoge disconto van het schatkistpapier, is door de Neder- landsche Bank nagevolgd. Maar als de rentedaling in hetzelfde tempo blijft voortgaan zal ook de Ne- derlandsche Bank zeker niet achterblijven. Het be hoeft overigens geen betoog, dat ook hier te lande een samenhang bestaat tussen het rentebeleid en de conjunctuurpolitiek van de overheid. België heeft reeds het voorbeeld van West- Duitsland gevolgd en zijn disconto van 51/4 tot 5 verlaagd, terwijl Engeland het disconto met een half procent verminderde tot 61/2 en Zweden begin februari het disconto van 6 tot 51/2 verlaagde. B.N.G. zeer actief De Bank voor Nederlandsche Gemeenten, waar over nog steeds de kapitaalbehoeften van de la gere overheid worden geleid, is in de afgelopen maanden zeer actief geweest met het aantrekken van financieringsmiddelen op lange termijn. Me dio februari had deze instelling in totaal reeds voor een bedrag van ruim 770 miljoen geëmitteerd dan- wel gecontracteerd, inclusief 100 miljoen bestemd voor werkgelegenheidsobjecten. Op de open kapitaalmarkt werd voor 300 mil joen geëmitteerd, terwijl op de onderhandse markt 470,2 miljoen werd gecontracteerd met inbegrip van de 100 miljoen, welke de regering voor werk verruimingsobjecten beschikbaar stelde. kredietverlening door de Nederlandsche Bank Wat de ontwikkeling op de geldmarkt aangaat, kan er op worden gewezen, dat terwijl enerzijds het tegoed van het Rijk bij de Nederlandsche Bank, na aanvankelijk van f 607 tot 908 miljoen te zijn gestegen, vervolgens, in de tweede helft van de maand, tot slechts 381 miljoen is teruggelopen. De banken hebben zich die middelen ten nutte ge- 101

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 27