de organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 1 januari en 31 januari 1967 van de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aangesloten banken (alle bedragen x 1 miljoen) 1-1 -'67 31-1-67 1 -1- 67 31 -1 - '67 Liquide middelen Kas, giro, banken Centrale Bank - rekening-courant Kredietverlening en beleggingen in eigen kring Debetsaldi in rekening-courant Voorschotten 78,8 2.174,2 Overige uitzettingen Effecten Leningen gemeenten, enz Deelnemingen leningen Centrale Bank - bijzondere rekening 92,3 2.142,5 2.253.0 2.234,8 593,9 2.763,9 597,0 2.788,0 3.357,8 3.385,0 248,7 136,5 42,6 253,6 136,3 42,6 84,3 Creditgelden Spaarbank Creditsaldi in rekening-courant Banken Centrale Bank Nog te verantwoorden bedragen Diverse rekeningen Winsten, kosten, te betalen belas tingen, enz 5.360,5 5.382,0 658,3 645,4 2,0 3.1 1,3 1,8 16,4 15,4 6.038,5 6.047,7 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Vast goed Aandelen Centrale Bank 28,6 153,6 19.5 85,3 28.6 6.276,8 6.270,0 6.276,8 6.270,0 beloop van de voorschotten Verstrekt Afgelost Uitstaand bedrag 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1 januari 2380,8 2763,9 januari 60,0 63,5 35,0 39,4 2405,8 2788,0 Aan voorschotten werd verstrekt in de maand januari Hypotheken Andere voorschotten natuurlijke personen Voorschotten privaatrechtelijke rechtspersonen Aantal Be idrag Aantal 2.010 45,6 2.216 1.413 10,8 1.337 61 3,6 58 3.484 60,0 3.611 Bedrag 49,0 9,1 5,4 f 63,5 96

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 22