raiffeisencursus 1967/1969 Voor de start van de Raiffeisencursus 1967/1969, welke op 31 augustus a.s. plaats zal vinden, wor den reeds vele voorbereidingen getroffen. Zo zal naast deze mededeling in de Raiffeisen-Bode bin nenkort een advertentie verschijnen in een aantal dag- en weekbladen. Evenals vorige jaren hopen wij, dat wij aan het begin van deze cursus een aantal medewerkers uit de organisatie welkom mogen heten. Mocht er on der u, lezers, belangstelling voor de nieuwe cursus bestaan, dan verzoeken wij u voor verdere oriën tering inzage te vragen van het reeds eerder deze maand aan de banken toegezonden prospectus. Extra exemplaren van het prospectus 1967/1969, waarvan de inhoud vrijwel overeenstemt met die van voorgaande jaren, zenden wij op aanvraag gaarne toe. De opzet van deze derde Raiffeisencursus is glo baal gesproken dezelfde als van de twee voorgaan de. De cursisten zullen van september 1967 tot juni 1968 gedurende twee of drie dagen per week theorie ontvangen en twee of drie dagen per week praktijk opdoen bij verschillende stage-banken Na 1 juni 1968 zullen de cursisten volledig in de praktijk werkzaam zijn. In deze praktijkperiode, welke tot eind januari 1969 loopt, zullen zij diverse functies bij een aantal banken vervullen, hetgeen een goede voorbereiding vormt op de definitieve indiensttreding bij de banken. Wij verwachten, dat ook dit jaar weer vele solli citanten zullen reflecteren naar een plaats in de cursus. Een nauwkeurige selectie, waarbij de kan didaten zich zonder meer dienen te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek, zal moeten be palen, wie aan de cursus kunnen deelnemen Het prospectus bevelen wij niet alleen gaarne aan in de belangstelling van de directeuren/kas siers en hun medewerkers, maar ook in die van de leden van bestuur en raad van toezicht. 9b

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 21