DIRECTEUR m RAIFFEISENCURSUS De Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank te Utrecht biedt aan een beperkt aantal jongemannen de gelegenheid om zich te laten inschrijven als cursist bij de Deze cursus geeft de deelnemers een dege lijke theoretische en praktische vorming zodat zij te zijner tijd voor de functie van directeur van een RAIFFEISENBANK in aanmerking kunnen komen. De opleiding begint in september 1967 en zal duren tot februari 1969. Na voltooide studie worden de cursisten voorgedragen bij een plaatselijke Raif- feisenbank voor een functie als mede werker, beheerder bijkantoor, plaats vervangend directeur of directeur. Tijdens de opleiding ontvangen de cur sisten een studietoelage. Alle lesmate riaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Bovendien vergoeding van alle reis- en verblijfkosten, die op de cursus betrek king hebben. Voor deze cursus worden gezocht ambi tieuze jongelui met initiatief en organi satietalent, die in staat zullen zijn als zakelijk leider van een bank te kunnen optreden. Leeftijd van 20 - 26 jaar, bij voorkeur ongehuwd. Vooropleiding: het bezit van het diploma H.B.S., Gymnasium, Hogere Landbouw school, Hogere Tuinbouwschool of over eenkomstige opleiding is vereist. Het be zit van het praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aanbeveling. Sollicitanten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een psychologisch onder zoek en een medische keuring. Zij, die voor deze opleiding belangstel ling hebben, dienen hun eigenhandig ge schreven sollicitatie vóór 15 april 1967 te zenden aan de afdeling Personeels zaken van de Coöp. Centrale Raiffeisen- Bank, St. Jacobsstraat 30 te Utrecht. Diploma's en getuigschriften niet opzen den. Het insluiten van een recente pas foto wordt op prijs gesteld. Gelieve op de enveloppe te vermelden: RC. 94

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 20