Het Bestuur van de Dorpsvereeniging nam de ver dere voorlopige werkzaamheden op zich en ten slotte lieten zich 78 personen als lid van de Bank inschrijven. De te benoemen kassier moest 1.500,waar borgsom storten en zou een salaris van f 25,per jaar (een som die al spoedig zelfs verdubbeld zou worden). De vergadering met alle stemmingen, benoe mingen, uitingen van grote dank, van bijzonder vertrouwen en goede wensen heeft inmiddels al 51/2 uur geduurd! .Meester" Benning wordt als kassier gekozen, echter onder voorbehoud dat Gedeputeerde Staten ziin onderwijsambt niet onvereenigbaar hiermede zouden achten. Op 26 maart 1906 bleek aan de toen verzamelde leden, dat Gedeputeerde Staten wèl bezwaren had den. Bij nieuwe verkiezingen trok een „brieven gaarder" zich al bij voorbaat terug, ook al op ver moeden van onverenigbaarheid van beide ambten. De voorzitter kondigt aan dat als de aansluiting bij de Centrale Bank die men iedere dag kan verwachten tot stand is gekomen, op de bekende plaatsen in de gemeente zal worden aangeplakt dat de Bank in werking treedt. En passant werden boetes van telaatkomers ge- ind (die o, wonder niet kwaad wegliepen), werd over on- en belangrijke stukken nog een poosje navergaderd en eindelijk ging men naar huis. Inmiddels is gebleken dat het in de nog jonge Raiffeisenorganisatie een beetje aan het rommelen is. Gelukkig bleef de goede toon behouden, maar toch ontstonden meningsverschillen waar menig hartig woordje over gesproken is. (Dit waren om onze beeldspraak vast te houden blijkbaar nood zakelijke groeistuipjes.) Het ging hier niet over de idealistische doelstellingen of over het praktische nut of tegen bepaalde personen maar om het vol gende: Op 13 november 1906 werden in een Buitenge wone Algemeene Vergadering de gewijzigde sta tuten van de Centrale Bank besproken. Door 30 lokale banken is namelijk voorgesteld om in de nieuwe statuten op te nemen dat „voor het lid maatschap der Centrale Bank wordt vereischt dat men godsdienst, huisgezin en eigendom in Christe- lijken geest erkent en zijn gedrag daarnaar regelt." Op een vergadering in Assen werd dit voorstel afgekeurd door bijna alle Drentse Banken en Zweeloo schaart zich aan de zijde van de afkeur- ders. Op verzoek van de vergadering wees het Be stuur nu ds. Boukema aan als afgevaardigde naar „Utrecht" en daarmee leek de kous voor zover het dit voorstel betreft af te zijn. Het verslag van de vergadering van 26 april 1907 helpt ons echter wel uit de droom; daarover echter iets in een later artikeltje. (Tussen twee haakjes: Het taal- en schrijfonderwijs was blijkbaar zó gron dig dat het gehele notulenboek ook nu nog gemak kelijk en met plezier is terug te lezen. Die goeie ouwe tijd toch!) De verslagen van de algemene vergaderingen van „Zweeloo" van één uit velen dus lopen in hoofdzaak waarschijnlijk parallel met die van andere banken omdat men, gezamenlijk verenigd in de Centrale Bank met haar organen, het hoofd moest bieden aan de zich steeds en soms zeer drastisch wijzigende omstandigheden. Het idealisme, gepaard aan een weldoende nuch terheid, klinkt ons van alle kanten tegemoet. Ge gevens die dit „klankbeeld" kunnen verrijken wor den graag ingewacht door de redactie van de Raif- feisen-Bode. 93

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 19