terugblik (2 De heer H. Jaspers Fayer, directeur van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereni ging „Vriezenveen", herdacht het feit, dat hij 40 jaar geleden in dienst van ,,Vriezenveen" trad. Ter gelegenheid hiervan werd de jubilaris onder scheiden met de gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De medaille werd hem opgespeld door burgemeester H. W. K. Ridder Huyssen van Kattendijke. Wervershoof - f 10 miljoen In een feestelijke bijeenkomst in hotel ,,De Roos" van bestuur, raad van toezicht en personeel van de bank Wervershoof werd aan de spaarder, die de 10 miljoen volmaakte, een enveloppe met inhoud overhandigd. De met „losse hand" neergeschreven eerste Terugblik heeft, u vergeve de enigszins eigenaar dige beeldspraak, blijkbaar wortel geschoten. Het is weliswaar een héél klein worteltje maar het be gin is er in ieder geval. Hoe groot het gewas zal worden zal de toekomst uitwijzen. Aan ons verzoek ons gegevens te willen toezen den, is door Zweeloo gevolg gegeven. Men zond het inderdaad zeer kostbare Notulen-Register voor de Algemeene Vergadering, gefabriceerd door de Chronolithografische Kunstinrichting Emmanuel Smeets te Weert, in Autografische Druk (wat dit ook alles zijn mag) toe. Dit register bevat de verslagen van de algemene vergaderingen van Zweeloo van 8 februari 1906t/m 30 november 1925 en overspant dus een gans zeer lange periode waarin onze organisatie opgroeide van borelingske tot puber, met alle door deskun digen en damesbladen zo duidelijk beschreven spanningen van dien. Uit de stichtingsgeschiedenis, die óók al in het kort in het begin van dit notulenboek is opgenomen, bleek dat men eertijds werkelijk geestdriftig kon zijn en dat hoe vreemd dit thans sommigen in de oren klinkt belanghebbenden inderdaad ver schenen op bijeenkomsten die te hunnen behoeve waren uitgeschreven. Nadat namelijk door de burgemeester in verga deringen van de Dorpsvereeniging de oprichting van een Raiffeisenbank ter sprake was gebracht en de behoefte aan zulk eene instelling werd gevoeld, gaf de heer Elema, landbouwleraar te Hoogeveen, toch nog vrij onverwacht gevolg aan eene uitnoo- diging om over het nut van Raiffeisenbanken en hunne werking te spreken. Zijn glasheldere onderhoudende rede had ten ge volge dat zich toen reeds direct 60 personen als lid opgaven. Op 4 januari 1906 werd eene akte klaargemaakt. 92

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 18