krijgbaar in onderscheiden kleuren bij de Materiaal afdeling van de Centraie Bank. Kleur ban deerstrook Aantal biljetten Coupures Bestel nummer blauw 20 10,— 40010 blauw 100 10 40011 geel 20 25,— 40014 geel 100 25,— 40015 groen 20 100, 40018 groen 100 100, 40019 Na het bundelen worden de bandjes van een bankstempel voorzien en degene, die het geld heeft ingepakt, zet op de bandeerstrook zijn paraaf. Om bij uitbetaling uit een pakje van 20 stuks verschil len te voorkomen, worden zowel de in kas blijvende biljetten als de uit te geven biljetten nageteld. Pas daarna wordt het uit te betalen bedrag aan de cliënten voorgeteld. pasmunt in rollen en zakken De pasmunt kan worden bewaard in de volgende waarden: in bestelnr. in rollen wikkels zakken rijksdaalders 500,— guldens 500,— kwartjes f 10.— 40003 250,— dubbeltjes f 5,- 40004 f 100,— stuivers f 1 40005 f 25,— centen f 0,50 40006 f 10,- Het bestelnummer van de linnen zakken is 40905. De zakken, waarin de pasmunten worden gedaan, worden dichtgeknoopt en van een label voorzien. Op deze label worden vermeld: inhoud van de geld zak, naam en adres van de bank en paraaf van het personeelslid, dat het geld heeft geteld en in de zakken gedaan. Vervolgens wordt de geldzak ver zegeld met lak of met een loodje, waarin een dui delijk cachet van de bank wordt afgedrukt. bewaring pasmunt De werkvoorraad van de losse pasmunt kan men het best in speciaal hiervoor vervaardigde bakjes opbergen (bestelnr. 40412). Verticaal naast elkaar is voor elke soort pasmunt een sleuf aangebracht langs de rand waarvan duidelijk is af te lezen hoe veel munten in de gleuf aanwezig zijn. Voor de guldens en rijksdaalders zijn, vooral met het oog op het vervoer, houten cassetten vervaar digd, voorzien van een handvat en een schuifdek sel, welke voor beide soorten pasmunt maximaal 500,kunnen bevatten. De houten guldenscas setten zijn verkrijgbaar onder bestelnummer 40407 en de rijksdaalderscassetten onder 40408. Voorts zijn speciale losse bakjes verkrijgbaar, waarin om de tien verspringend maximaal f 100,- kan worden gedaan aan guldens en 250,- aan rijksdaalders. Deze losse bakjes zijn verkrijg baar onder de bestelnummers 40401 (guldens) en 40402 (rijksdaalders). De constructie is zodanig, dat de bakjes op elkaar gestapeld kunnen worden. kassiersbureaus Het geldverkeer op de banken neemt steeds gro tere vormen aan. Bij dit geldverkeer neemt het kas siersbureau een belangrijke plaats in. Deze bu reaus zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen. Wij noemen u: 1. een kassiersbureau met aan de linkerzijde (c.q. rechterzijde) een onderkast met twee laden. In de bovenste laderuimte kan een geldbak wor den geplaatst. Deze ruimte wordt door een ja loezie met twee vingerkommen en slot in het blad afgesloten. 2. een kassiersbureau met aan de linkerzijde (c.q. rechterzijde) een onderkast met twee laden en geldbakruimte, en aan de rechterzijde 3 laden. 3. een kassiersbureau met aan de linker- en rech terzijde een onderkast met geldbakruimte. Voor deze kassiersbureaus zijn diverse hulpstuk ken leverbaar. Wij denken hierbij aan een opstand op het bureau, verdeeld in diverse vakken, waarin b.v. gesorteerd kan worden. Verder zal men voor de geldbakruimte een geldbak dienen aan te schaf- 90

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 16