ruimtelijke ordening Behalve een toeneming van de bevolking ver wacht men ook een verandering in de leeftijdsop bouw: leeftijdsgroep indexcijfers procentuele verdeling 1965 2000 1965 2000 jonger dan 20 jaar 100 179 37,9 39,5 20-64 100 166 52,6 50,6 65 100 180 9,5 9,9 totaal 100 172 100 100 In september jl. is door de regering de tweede nota uitgegeven waarin een ruimtelijke toekomst visie is ontwikkeld. Centraal staat daarbij het op vangen van de te verwachten sterke bevolkings groei. In deze nota zijn de maatregelen aangegeven voor het inrichten van het leefmilieu, waarbij de regering de periode tot het jaar 2000 in haar be schouwingen heeft betrokken. Men geeft een visie van de ruimtelijke situatie in ons land omstreeks de komende eeuwwisseling. Nederland zal dan cir ca 20 miljoen inwoners hebben met een bevolkings dichtheid van ruim 600 inwoners per km2 (thans 375 inwoners). Uit een kaartbijlage blijkt hoe de re gering deze bevolkingsgroei denkt op te vangen, waarbij naar de huidige inzichten op de beste wijze rekening is gehouden met de ontwikkeling en met de wensen en verlangens omtrent de toekomstige samenleving. De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is niet los te zien van de ligging van ons land in Europa. De ontwikkeling over de grenzen dient mede als basis voor de nationale ruimtelijke ordening. Ne derland ligt centraal ten opzichte van de activi teiten in het continentale West-Europa. Derhalve is en blijft de tendentie tot grote bevolkingsconcen traties in Nederland aanwezig. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op het vooruitzicht dat in afzienbare tijd binnen de landen van de E.E.G. vrije vestiging zal bestaan. Uit planologisch oogpunt spreekt de regering haar voorkeur uit voor een verruiming van de werkgelegenheid in de landen van Zuid-Europa. De spreiding van de bevolking over de lands delen was in het verleden vrij ongelijkmatig. Door de veranderingen in de regionale huwelijksvrucht baarheid en de binnenlandse migratie is de situatie weliswaar veranderd, maar nog steeds is de bevol kingsverdeling erg onregelmatig. Onder de lijn AlkmaarArnhem ligt een sterk verstedelijkt ge bied met 9 miljoen mensen en daarboven wonen er slechts 3 miljoen. Op grond van demografische en economische verwachtingen wordt waarschijnlijk geacht, dat in het jaar 2000 deze cijfers 15 respectievelijk 5 mil joen zullen zijn. Omdat de bestaande ongelijkmatig heid hierdoor niet is veranderd, stelt de regering zich voor te streven naar een betere bevolkings verdeling namelijk 14-6 miljoen. 1965 voortzetting versterkte tendentie spreiding Noord (Groningen, Fries land, Drenthe) Oost (Overijssel, Gel derland) West (Holland, Utrecht) Zuid (Noord-Brabant en Limburg) Zuidwest (Zeeland) Zuidelijke IJsselmeerpol- ders Nederland 1,3 2% 8'/2 I 43A 13% 1% 11% 12,1 20 20 Het streven zal allereerst gericht zijn op het sti muleren van de groei van het noorden en bepaalde delen van Overijssel. De overloop van het noorde- 84

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 10