worden voorbijgegaan aan de met deze verminde ring samenhangende problemen van structuurwijzi ging en financiering. Het zijn deze laatste zaken die, nog altijd volgens ir. Knottnerus, voor bedrijfs- vergroting en intensivering vaak de grootste be lemmering vormen. Deze financieringsproblemen zullen vooral moe ten worden bezien in het licht van de door de over heid bevorderde ontwikkeling en sanering, gericht op bedrijfsvergroting en kapitaalintensieve bedrijfs inrichting. Via het Borgstellingsfonds, het Ont- wikkelings- en Saneringsfonds en eventueel via rentesubsidie, zal een oplossing moeten worden gevonden. Daarom zal de financiering van goed opgezette, verantwoorde land- en tuinbouwbedrij ven in de naaste toekomst bijzondere aandacht ver eisen. belastingpolitiek in EEG perspectief Behalve de financieringsproblemen welke opdoe men bij de noodzaak van investeringen ter verbe tering van de bedrijven, vragen ook de fiscale maatregelen voor de ondernemer in het algemeen en voor de landbouw in het bijzonder, de aandacht. Daarbij is het vooral ook met het oog op onze concurrentiepositie van belang dat de belas tingen in de EEG-landen zo spoedig mogelijk op

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 9