vele problemen vragen in 1967 om een oplossing extra aandacht voor het structuur- en ontwikkelingsbeleid harmonisatie belastingpolitiek in de EEG agrarische export weet zich te handhaven mond- en klauwzeer bedreigt de betalingsbalans. Enige tijd geleden hebben verschillende deskun digen zich gewaagd aan voorspellingen welke nauw aansluiten bij hetgeen in de vorige kroniek reeds met betrekking tot do diverse sectoren van het agrarische bedrijfsleven werd gesteld. Opgemerkt werd dat land- en tuinbouw ook in 1967 een be langrijke bijdrage kunnen leveren aan de Neder landse welvaart. Met name voor de voortbrenging van niet aan de grond gebonden produkten, zoals pluimvee, varkens en tuinbouwprodukten, zijn er goede kansen. Al moeten tijdelijke moeilijkheden worden overwonnen, zoals thans bij het slacht- pluimvee door een te groot aanbod, en bij de var kens als gevolg van grenssluitingen ter voorkoming van mond- en klauwzeer. Behalve de voorzitters van de verschillende pro- duktschappen heeft ook de nieuw optredende voor zitter van het Landbouwschap, ir. Knottnerus, een belangwekkende beschouwing gewijd aan de posi tie van de agrarische bedrijven. Daarbij werd voor al gewezen op de noodzaak om door een goede organisatorische toerusting het hoofd te kunnen bieden aan de ingewikkelde en moeilijke problema tiek van het handhaven en versterken van de po sitie van de agrarische bedrijfstak. Het gaat om belangrijke zaken. Om de voortzetting en verdere uitbouw van een actief landbouwbeleid, ook in de EEG. Het gaat om het scheppen van een nieuw en beter perspectief voor onze vaderlandse land- en tuinbouw. Daarbij zal men ook in 1967 moeten beseffen dat de agrarische bedrijfstak een onderdeel, zelfs een essentieel onderdeel, uitmaakt van onze gehele economie. Wij staan niet op onszelf maar ervaren telkens weer dat het gehele sociaal-economische beleid, met al zijn aspecten, de positie van agra risch Nederland in sterke mate beïnvloedt. Wij kunnen ons daarbij dus niet afzijdig houden, aldus ir. Knottnerus, wij moeten op vele fronten voortdu rend op de bres staan. problemen in 1967 Ook dit jaar worden land- en tuinbouw weer ge confronteerd met vele problemen waarvoor een op lossing moet worden gevonden. Door tal van oor zaken is de rentabiliteitspositie van het boerenbe drijf de laatste jaren sterk bij de algemene wel vaartsontwikkeling achtergebleven; bij velen is de financiële positie zelfs ernstig aangetast. De steeds verdergaande kostenstijgingen kunnen vaak onvol doende in het prijsbeleid worden gecompenseerd. De landbouwpolitiek zal het, volgens de voorzit ter van het Landbouwschap, de boer en tuinder mogelijk moeten maken zijn economische positie 41

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 7