organisatiekalender In januari was het niet zo druk op de mutatiebaan. Moch ten er al redenen tot herdenken zijn, dan worden ze zo mogelijk wat uitgesteld. De eerste maand van het jaar geeft aan de betrokken uitvoerders van festiviteiten al zorg genoeg. Eerst als de druk van balans en jaarverslag is op geheven, kan men weer wat ruimer ademhalen en ook aan de niet alledaagse dingen zoals de opening van een ge bouw of een jubileum aandacht geven, 10 januari Als gevolg van de reeds enige tijd geleden plaats gehad hebbende fusie van de banken te Boorn- bergum, Drachtster Compagnie en Olterterp, die zich ver enigden in de Coöp. Raiffeisenbank „Drachten" werd afscheid genomen van de volgende functionarissen: K. K. Bouma, sinds 1932 bestuurslid; F. J. Posthumus, sinds 1946 bestuurslid; A. Sietzema, sinds 1952 lid van de raad van toezicht: S. J. de Vries, sinds 1959 bestuurslid; C. L. van Weperen, sinds 1952 bestuurslid en i. J. van der Werff, sinds 1945 lid en secretaris van de raad van toezicht. Met een kleine variatie geldt hetzelfde voor de Coöpe ratieve Boerenleenbank „Nijega-Opeinde", die in principe zich reeds bereid verklaarde tot fusie met de Coöpera tieve Raiffeisenbank Drachten. Hier namen afscheid de heren; i. Bouma, van 1956 tot 1962 lid van de raad van toezicht en daarna secretaris van dit college; P. de Jong, van 1945 tot 1958 secretaris van de raad van toezicht en daarna voorzitter van deze raad; i. H. Kielstra, vanaf 1950 voorzitter van het bestuur; Jac. Poppema, sinds 1949 secretaris van het bestuur; D. J. de Vries, gedurende 30 jaar kassier. 16 januari In Maassluis-West opent de plaatsvervangend rayoninspecteur het nieuwe bijkantoor van de Coöp. Raiffeisenbank „Maasland". 18 januari De Coöp. Raiffeisenbank te Beverwijk neemt het door de wethouder geopende bijkantoor in Wijk aan Zee in gebruik. Felicitaties worden in café Boer in ont vangst genomen. 20 januari Het bestuur van de Coöp. Raiffeisenbank „Bergambacht" verwelkomt in ,,De Schakel" zijn gasten, die aanwezig zullen zijn bij de opening van het nieuwe bankgebouw. 25 januari De heer H. Jaspers Fayer herdenkt zijn 40-ja- rig jubileum als directeur van de Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereniging „Vriezenveen". In hotel Zandwijk wordt hem een receptie aangeboden, waarvoor veelzijdige belangstelling bestaat. 30 januari De Coöp. Raiffeisenbank „Hoogkerk" opent een nieuw bankgebouw, ter gelegenheid waarvan het be stuur in hotel „Het wapen van Hoogkerk" gelukwensen in ontvangst neemt. In Maarssen wordt door de plaatselijke Coöp. Raiffeisen bank een bijkantoor in gebruik genomen. Een ingrijpend afscheidnemen in Friesland, een 40-jarig directeursjubileum en weer vijf nieuwe gebouwen. Zoals gezegd, geen record in hoeveelheid, maar daarom wel even belangrijk voor de betrokkenen. Gaarne een woord van warme dank voor allen die terug traden, en die ieder op eigen terrein en wijze voor de be langen van de plaatselijke bank(en) hebben geijverd; een gelukwens voor de jubilaris in Vriezenveen en een voor spoedige ontwikkeling gewenst tot de nieuwe gebouwen aanwinst. 73

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 39