onze documentatie onze circulaires In de maand januari 1967 werden aan de aangeslo ten banken geen documentatieaanvullingen toege zonden. 2.090 van 2 januari 1967: Spaarresultaten 7.046 van 3 januari 1967: Omslag jaarverslag 1966 0.400.0 van 4 januari 1967: Salariëring directeur/ kassier 1.625 van 4 januari 1967 (blauw): De financiële moeilijkheden in de groenteteelt onder glas 2.71 van 5 januari 1967 (blauw): Spaarregeling 'Spaar naar elkaar' 3.011 van 10 januari 1967: Intrekking Belgische bankbiljetten 9.520 van 10 januari 1967: Bankcursus 3.20 van 11 januari 1967 (blauw): Verwerking bank-giroformulieren voor belasting betalingen 2.53 van 13 januari 1967: Algemene Premie- spaarwet 7.043 van 16 januari 1967: Toezending verkorte balans en verlies- en winstrekening 3.20 van 18 januari 1967( blauw): Tellijsten bank en postgiro 2.50 van 19 januari 1967: Jeugdspaarregeling N.V. Philips 5.001 van 20 januari 1967: Examens verzekerings agent enzovoort 9.41 van 20 januari 1967 (blauw): Aanvullend renteadvies van de Centrale Bank voor 1967 2.090 van 20 januari 1967: Spaarresultaten (codenummer niet vermeld) 5.070 van 23 januari 1967 (blauw): Verzekerings uitkeringen voor schaden aan in zekerheids eigendom aan de banken overgedragen mo torrijtuigen 4.010 van 23 januari 1967: Organisatie beurs handel 5.221 van 25 januari 1967: Tariefswijziging O.B.F. voor gelijkmatig dalende overlijdensrisico- verzekeringen 0.111 van 27 januari 1967: Naamaanduidingen aangesloten banken 2.53 van 30 januari 1967 (blauw): Algemene Premiespaarwet 7.051 van 30 januari 1967: Wijzigingen maand staat 3.500.0 van 31 januari 1967 (alleen voor Noord en Zuid-Holland): Chequebetalingen Neder landse Pijpleiding Maatschappij 0.300.6 van 31 januari 1967: Inhouding loonbelas ting enz. over presentiegelden leden bestuur en raad van toezicht 71

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 37