man en paard Een klein stukje deze maal. Maar wij vermoeden, dat het de professionele belangstelling van hon derden in onze organisatie zal hebben! 'i>V Geachte redactie, „In Holland staat een huis" Geweldige adver tentie, die mij opviel en bezighield. Vooral bij het verder lezen van deze advertentie werd ik gegre pen door de zin: „Meer dan 1300 vestigingen". Dat is een omvangrijke organisatie. Onder deze 1300 vestigingen is een aantal bijkantoren, mis schien wel een vrij groot aantal. Op deze bijkan toren, groot of klein, zitten beheerders. Wanneer u dit leest, denkt u welke kant wil hij uit; nu deze richting is mijn doel: Er is al sinds jaren een Vereniging van Direc teuren/Kassiers, welke de belangen van haar leden behartigt. Logischerwijs kan men aannemen, dat die vereniging alleen optreedt namens haar eigen groep. Gaarne zou ik reacties ontvangen van hen, die beheerder of plaatsvervangend directeur/kassier zijn, om te komen tot een vereniging „misschien"? die de problemen van deze mensen kan oplossen of hun belangen wil behartigen. I'k geloof, dat de Raiffeisenorganisatie te groot wordt om dit alles op zijn beloop te laten. Misschien kan van de zijde van de Centrale Bank ook een suggestie worden gedaan? Brieven met reacties gaarne naar de redactie van de Raiffeisen-Bode. Hoogachtend, P. Ytsma naschrift van de redactie Al zou de heer Ytsma ook suggesties van de Centrale Bank welkom heten, toch is zijn inzending naar onze mening in eerste instantie een beroep op „do-it-yourselvers", waarbij de Centrale Bank in dit verband beter eerst nog wat terzijde kan blijven staan. Niet helemaal overigens, want wij stellen onze kolommen gaarne ter beschikking van hen, die zich over het idee van de heer Ytsma willen uitspreken. 69

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 35