procedure over de naami raiffeisen en raivo Tijdens de afgelopen drie en half jaar is de Cen trale Bank in een procedure gewikkeld geweest met de te Wiesbaden gevestigde „Raiffeisen und Volksbanken Versicherungs Aktiengesellschaft". Genoemde Duitse verzekeringsmaatschappij, die in 1961 haar werkterrein tot Nederland had uitge breid, werkte sinds 1963 vanuit een hier te lande gevestigd bijkantoor onder de naam Raivo Ver zekering Maatschappij. Uit de stukken, die van de Raivo Verzekering Maatschappij uitgingen, bleek duidelijk dat deze verzekeringsmaatschappij geen nieuwkomer van onbekende herkomst was, doch het bijkantoor in Nederland van de Raiffeisen- und Volksbanken Versicherungs Aktiengesellschaft te Wiesbaden. Doordat genoemde maatschappij zowel het woord „Raiffeisen" ais „Bank" in haar handels naam voerde, terwijl voorts het woord „Raivo" als een kennelijke afleiding van de woorden Raiffeisen und Volksbanken viel te onderkennen, moest ge vreesd worden dat het publiek ten onrechte zou gaan menen, dat de Raivo Verzekering Maatschap pij iets met onze organisatie te maken zou hebben en dat zij wellicht met steun van onze organisatie haar activiteiten ondernam. Diverse brieven, die ons bereikt hebben, bewijzen, dat het gevaar voor verwarring niet louter denkbeeldig was. De Centrale Bank heeft daarom in eerste aanleg geprotesteerd tegen het gebruik van de namen „Raiffeisen" en „Raivo" in de handelsnaam van be doelde maatschappij en haar gewezen op de be zwaren die dezerzijds bestonden. Het was van veel belang, dat de naam Raiffeisen vrij van verwarring zou blijven en gereserveerd zou kunnen worden als aanduiding van de Centrale Bank en van de bij haar aangesloten banken. Toen evenwel bleek dat haar protest geen resultaat opleverde, achtte de Centrale Bank het ogenblik gekomen de belangen van onze organisatie op andere wijze te verdedi gen. Zij heeft medio 1963 voornoemde Duitse verzekeringsmaatschappij, handelende onder de naam Raivo Verzekering Maatschappij, voor de rechtbank te Arnhem gedagvaard en de rechter ver zocht het gebruik van de namen „Raiffeisen" en „Raivo" in de handelsnaam, die genoemde buiten landse verzekeringsmaatschappij in Nederland voerde, te verbieden. Deze procedure, die zowel voor de rechtbank het gerechtshof als voor de Hoge Raad, gun stig voor de Centrale Bank verlopen is, is op 6 januari jl. tot een definitief einde gekomen. Zij heeft geresulteerd in toewijzing van het gevraagde ver bod tot het voeren door de buitenlandse maat schappij van het woord „Raiffeisen" en „Raivo" in haar handelsnaam, onder verbeurte van een boete voor elke dag waarop het verbod mocht worden overtreden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 34