bezwaar naar de minister van Justitie is gezonden. Zolang de N.V. nog niet als rechtspersoon be staat, ontstaan uit de gesloten overeenkomsten nog geen rechten en verplichtingen voor de N.V. Uit overeenkomsten, aangegaan ten behoeve van een op te richten N.V., ontstaan pas rechten en verplichtingen voor de N.V., wanneer zij die over eenkomsten na haar oprichting uitdrukkelijk of stil zwijgend heeft bekrachtigd, (art. 40 W.v.K.). De bekrachtiging werkt terug tot op het ogenblik van het ontstaan der N.V., dus tot het moment van het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar of tot het moment van het verlijden van de akte van oprichting indien de verklaring van geen bezwaar reeds voordien was verkregen. Stilzwijgende be krachtiging vindt plaats doordat de N.V. de te ha ren name gesloten overeenkomst gaat nakomen. Van belang is nog het arrest van de Hoge Raad van 4 mei 1962 (N.J. 1962 no. 170), waarbij werd beslist dat de bekrachtiging ook reeds kan plaats vinden in de akte van oprichting. Indien de bekrachtiging achterwege blijft, wordt de N.V. niet gebonden door de te haren name ge sloten overeenkomst. In dat geval kunnen de op richters niet zonder meer hiervoor verantwoorde lijk worden gesteld, tenzij zij zich hebben sterk ge maakt voor de op te richten N.V. en zich uitdrukke lijk tegenover de bank hebben verbonden. Bij het verstrekken van voorschotten en kredieten aan een op te richten N.V. is het dus in ieder geval nodig, dat ook de oprichters zich tegenover de bank ver binden. Hypotheek zal door de N.V. in oprichting niet kunnen worden bevestigd, want de N.V. in oprich ting bestaat nog niet als rechtspersoon en kan dus nog geen eigenaar zijn van onroerend goed, zelfs al zou dit bij de akte van oprichting in de N.V. zijn ingebracht. Indien hypotheek wordt gevestigd, dient dit te geschieden door degenen die op het moment van de hypotheekverlening eigenaars zijn van het onroerend goed. De N.V. zelf kan pas hy potheek vestigen, nadat het onroerend goed in de registers ten name van de N.V. is gesteld. Wanneer bij de notariële akte van oprichting on roerend goed in de N.V. wordt ingebracht, kan een uittreksel uit de akte van oprichting aan het hypo theekkantoor ter overschrijving worden aangebo den. Dit zal echter rechtsgevolg missen, indien de N.V. niet tot stand komt of indien zij niet bekrach tigt. Door latere bekrachtiging wordt het geleverde goed eigendom van de N.V. met terugwerkende kracht tot het moment van het ontstaan der N.V. Pas na het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar is het mogelijk ingebracht onroerend goed ten name van de N.V. te doen stellen. Teneinde de tenaamstelling te verkrijgen zal de N.V. alsnog een stuk ter overschrijving moeten aanbieden, waarbij zij de overeenkomst van inbreng bekrachtigt of doet blijken dat die bekrachtiging heeft plaats gevonden. Vervolgens zal de N.V. op de te haren name staande onroerende goederen hypotheek kunnen vestigen tot zekerheid voor een haar door de bank verstrekt voorschot of krediet. slotdag raiffeisencursus 1965/1967 De officiële afsluiting van de eerste Raiffeisen cursus heeft 27 januari jl. plaats gevonden. Cur sisten en docenten werden op deze dag in de ge legenheid gesteld afscheid van elkaar te nemen. Een en ander begon met een ontvangst van de cur sisten en genodigden in de Ringzaal van de Cen trale Bank. De heer Jurling, als plaatsvervangend cursusleider, sprak hier een welkomstwoord uit, in het bijzonder tot de aanwezige directeuren, de heren Manschot en Hudig, alsmede tot de heer Van der Veen, die na een tijdelijke onderbreking van zijn werkzaamheden nu aanwezig kon zijn. Spreker gaf een korte terugblik op de afgelopen cursus en vestigde de aandacht op het vele werk, dat werd verricht door docenten en cursisten. Aan alle deelnemers werd vervolgens een getuigschrift uitgereikt door de heer Hudig. Het informele contact, dat hierna plaats vond, werd besloten met een gezamenlijke lunch in de kantine. Omstreeks 2 uur in de middag vertrokken de oud-cursisten. f,7

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 28