vraag en antwoord kwetsbare gewassen als fruit en bloembollen in vele gevallen niet zijn verzekerd. Hagelschade bij fruit geeft een belangrijke kwaliteitsvermindering, die in de geldelijke opbrengst tot uitdrukking komt. Bij bloembollen heeft een ernstige bladbeschadi ging vermindering van de opbrengst ten gevolge. Als men ziet naar de belangrijke kapitalen (veelal vreemd geld), die in deze teelten worden gestoken, dan is het onbegrijpelijk, dat deze zonder de be scherming van een solide verzekering aan het wis selvallige en catastrofale risico, dat de hagel is en blijft, worden blootgesteld. Blijkbaar wordt de ware aard van het hagelrisico hier en daar nog onderschat. Degene, die zich de aan deze verzekering verbonden premie wil bespa ren, komt veelal bedrogen uit en kan geconfron teerd worden met het geheel verloren gaan van het bedrijfskapitaal. De laatste jaren kan echter geconstateerd wor den, dat de neiging om de verzekering ook van fruit en bloembollen als een vanzelfsprekende zaak te beschouwen, veld wint. Wat dat betreft hebben de zware hagelbuien van 1966 menige kweker een les geleerd. Anno 1967 is het niet meer verantwoord een kapitaalintensief bedrijf van land- of tuin- bouwgewassen, fruit of bloembollen onverzekerd te laten tegen de onberekenbare hagel. VRAAG: Is het mogelijk aan een op te richten N.V. een hypothecair voorschot of krediet te verstrekken? ANTWOORD: Voor de oprichting van een naamloze vennoot schap is een notariële akte vereist, maar volgens artikel 36 e van het Wetboek van Koophandel kan de N.V. haar werkzaamheden niet aanvangen alvo rens door de minister van Justitie is verklaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken. Ter verkrijging van de verklaring van geen bezwaar moet de akte van oprichting of een ontwerp daarvan aan de mini ster van Justitie worden gezonden. In de literatuur en jurisprudentie wordt artikel 36 e W.v.K. aldus uitgelegd, dat gedurende de pe riode tussen het verlijden van de akte van oprich ting en het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar, de N.V. niet als rechtspersoon bestaat. Bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 12 oktober 1932 (N.J. 1933, blz. 10) werd door ons hoogste rechtscollege uitdrukkelijk beslist, dat de rechts persoonlijkheid van de bij notariële akte opgerichte N.V. pas bestaat na het verkrijgen van de verkla ring van geen bezwaar. In het stadium tussen de akte van oprichting en het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar is er sprake van een N.V. in oprichting. In deze pe riode zijn wel de oprichters aan de oprichtingsover eenkomst gebonden, maar niet de N.V., die immers pas als rechtspersoon kan aanvangen, en dus als zodanig ontstaat, nadat zowel de verklaring van geen bezwaar is verkregen als de oprichtingsakte is gepasseerd. Het is mogelijk de definitieve op richtingsakte pas na het verkrijgen van de minis teriële verklaring van geen bezwaar te doen ver lijden en ter verkrijging van de verklaring van geen bezwaar een ontwerp-akte naar het departement te zenden. Ook in dat geval wordt, zodra op de ontwerp-akte de verklaring van geen bezwaar is aangevraagd, gesproken van een N.V. in oprich ting. Ten behoeve van een op te richten N.V. kunnen reeds overeenkomsten worden aangegaan, zodat het dus ook mogelijk is aan een nog op te richten N.V. een voorschot of krediet te verstrek ken. Vereist is in ieder geval, dat duidelijk vast staat welke N.V. er wordt bedoeld, zodat de iden titeit tussen de voorgenomen N.V. en de uiteinde lijk opgerichte N.V. niet in twijfel getrokken kan worden. Vandaar dat verstrekking van een voor schot of krediet aan een N.V. in oprichting niet in overweging moet worden genomen voordat de akte van oprichting is gepasseerd of een ontwerp van de akte ter verkrijging van de verklaring van geen 61

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 27