Nieuwerkerk a.d. IJssel, Gelderland, Oost-Brabant en Noord-Limburg. De stukken ijs hadden soms een doorsnede van 6 7 cm. De op die dag in Utrecht door hagel getroffen fruitgebieden waren slechts voor een deel verzekerd. De schade aan fruit 1000 ha) beliep deze onheilsdag in de mil joenen guldens; die aan broeiglas een half miljoen gulden. Het totaal van de aan land- en tuinbouwgewas- sen, fruit en bloembollen toegebrachte schade is door deze en andere buien opgelopen tot het on gekend hoge bedrag van naar schatting 28 mil joen, waarvan rond 20 miljoen verzekerd. In de bloembollensector bedroegen de schadeuitkeringen ongeveer het vijfvoudige van de bruto premie in komsten. bestaan er hagelvrije gebieden? Veelal wordt aangenomen, dat de ene streek meer last van hagel heeft dan de andere. In Neder land gelden het noorden en het zuidwesten als ge bieden met grote hagelkansen. Dit komt tot uit drukking in de gevarieerde premies, die de hagel- verzekeraars op grond van hun statistische gege vens berekenen. Dat wil echter niet zeggen, dat er gebieden in ons land zouden bestaan, die hagelvrij zijn. De geschiedenis heeft herhaaldelijk, ook in ons land, bewezen, dat gebieden, waar sinds mensen heugenis geen hagel was gevallen, plotseling door een hagelramp werden getroffen. Dit was b.v. in 1966 het geval met Soest, Vleuten en het Waarland. Door sommigen wordt uit het feit, dat sinds 1943 veelal ook het noorden van het land is getroffen, toegeschreven aan het droogleggen van de Zuider zee, waardoor meer een landklimaat wordt gescha pen. Bij de hagelverzekeraars bestaat de indruk dat het hagelrisico de laatste jaren ongunstiger is ge worden. hagelbestrijding Het spreekt vanzelf, dat er ten behoeve van de geplaagde agrariërs naarstig gezocht is naar mid delen om de onheilen, die de hagel nu eens hier dan weer daar aanricht te voorkomen. In Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland en vele andere landen zijn daartoe proeven genomen o.a. met anh- hagelraketten. De bedoeling was voornamelijk om de haard van hagelbuien door het schieten zodanig te verstoren dat de hagel voortijdig in lichtere vorm werd losgelaten. Na ruim 15 jaar proefnemingen moet worden vastgesteld, dat de raketten een on deugdelijk middel zijn. De laatste tijd wordt er ge- experimenteerd met zilverjodide dat van de grond af in die wolken wordt geslingerd waaruit men ha gel verwacht. Een duizendste milligram ervan levert ongeveer 5 miljard kerndeeltjes op waar omheen ijsvorming kan plaatsvinden. Met behulp hiervan hoopt men de hagelbuien naar zijn hand te kunnen zetten. De proeven bevinden zich nog in een experimen teel stadium. In ons land is er van hagelbestrijding in het geheel geen sprake. verzekering, ook van fruit en bloembollen, noodzakelijk Het verslag van de Landbouwcommissie 1886 vermeldde nog dat er tegen hagelslag bijna niet verzekerd werd. Dat kon toen ook vrijwel niet. Na dien is er nog verschillende malen een beroep ge daan op de gemeenschap om hulp te bieden bij hagelrampen. Tegenwoordig is dat niet meer nodig nu alle akkerbouwgewassen, vollegrondstuinbouw- gewassen, fruit, bloembollen en onder glas geteelde gewassen bij veelal landelijk werkende maatschap pijen tegen hagel verzekerd kunnen worden. De glastuinders hebben reeds lang ingezien, dat het nodig is hun glasopstanden tegen hagel te verzeke- -en. Het is de laatste jaren gebruikelijk, dat de glastuinder tevens zijn onder glas geteelde gewas sen verzekert. Dat ook deze direct of indirect door hagel kunnen worden getroffen, is in de afgelopen zomer in verschillende gevallen overtuigend geble ken. Het is een uitzondering als glasopstanden niet tegen hagel en andere calamiteiten zijn verzekerd. Bij de meeste akkerbouwgewassen is het eveneens regel om ze tegen hagel te verzekeren. Hierbij is van belang dat het ene gewas zich beter van hagel- schade herstelt dan het andere. Het is echter verwonderlijk, dat bij hagelram pen, ook die van 1966, nog telkens blijkt, dat zeer

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 26