de organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 30 november en 31 december 1966 van de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aangesloten banken (alle bedragen x 1 miljoen) Activa 30-11-'66 31 -12-'6C Passiva Liquide middelen Kas, giro, banken Centrale Bank - rekening-courant Kredietverlening en beleggingen in eigen kring Debetsaldi in rekening-courant Voorschotten 85,0 2.081,3 Overige uitzettingen Effecten Leningen gemeenten, enz Deelnemingen leningen Centrale Bank - bijzondere rekening 79,8 2.106,9 2.166,3 2.186,7 249,2 139,5 44,4 85,8 518,9 Reserves Creditgelden Spaarbank 5.186,4 737,0 1,3 1,7 18,3 5.188,2 658,1 2.1 1.2 15,2 Creditsaldi in rekening-courant Banken Centrale Bank 509,9 566,3 Nog te verantwoorden bedragen 2.806,1 2.763,6 5.944,7 5.864,8 3.316,0 3.329,9 Diverse rekeningen Winsten, te betalen belastingen, enz. 248.4 136.5 42,6 84,6 512,1 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Vast goed Aandelen Centrale Bank 16.5 93.6 28,6 17,1 89,5 27,7 134,3 138,7 6.135,5 6.167,4 6.135,5 6.167,4 beloop van de voorschotten 1 januari januari t/m november december 742,9 814,7 91,9 906,6 Afgelost 1965 1966 329,5 389,4 119,2 134,4 448,7 523,8 Uitstaand bedrag 1965 1966 2086,6 2380,8 2410,9 2806,1 2380,8 2763,6 Aan voorschotten werd verstrekt in de maanden januari t/m december: 1965 Aantal Bedrag 25.636 f 558,0 16.487 127,2 775 57,7 42.898 742,9 Hypotheken Andere voorschotten natuurlijke personen Voorschotten privaatrechtelijke rechtspersonen Aantal 29.711 16.461 963 47.135 51

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 20