hoeveelheid zendtijd die ons door de STER (Stich ting Ether Reclame) wordt toegewezen, deels door dat onze strategie erop gericht is verschillende re clamemiddelen te blijven gebruiken. Ook de dag- en nieuwsbladen, alsmede de da mesbladen, zijn betrokken bij het plan de campag ne. In de advertenties in de dag- en nieuwsbladen wordt ook het thema ,,ln Holland staat een huis" gebezigd, evenals de reeds eerder genoemde be langrijke kenmerken. De advertenties in de dames bladen vereisen een enigszins andere opzet, maar ook daar komt in het visuele gedeelte het ,,huis dat in Holland staat" tot uitdrukking, waarmede de aansluiting wordt gevonden op de reclame in de andere ingeschakelde media. Televisie, dagbladen, nieuwsbladen en dames bladen worden gebruikt voor de campagne van de Centrale Bank, die beoogt de activiteiten van de aangesloten banken te ondersteunen. Teneinde deze activiteiten te stimuleren, zijn voor de lokale banken, evenals in voorgaande jaren, weer tal van advertenties ontworpen, waarmede in de plaatse lijke bladen en in de streekbladen kan worden ge adverteerd. Documentatiemateriaal hierover is reeds eind december van het vorige jaar aan de banken verzonden. Hoewel hier meerdere malen op is geattendeerd, willen wij nogmaals stellen, dat, hoeveel de Cen trale Bank er zich ook aan gelegen laat liggen om een goede recamecampagne te voeren, het effect ervan aanzienlijk wordt verminderd als de Cen trale Bank zich niet gesteund weet door de activi teiten van de aangesloten banken. In feite is het zo, dat wat de lokale banken doen van doorslaggevende betekenis is en dat de inspan ningen van de Centrale Bank op dit gebied secun dair zijn. Het zwaartepunt in de reclame van onze organisatie ligt bij hetgeen de plaatselijke banken doen. In Holland staat een huis, klinkt door het miljoe nen huiskamers. Laten de aangesloten banken er voor zorgen, dat men ter plaatse weet wèar dat huis staat! Leeuwarden geautomatiseerd Hoewel de administratie van de Raiffeisenbank Leeuwarden thans geheel is geautomatiseerd, moesten de rentestaffels van de lopende rekening tot 15 december 1966 nog door het personeel van de bank worden uitgerekend. Op 10 januari jl. kwam dit karwei 's avonds om 10 uur klaar. Toen de directeur die avond na de bestuursvergadering op kantoor kwam, vond hij op de diverse bureaus een aantal ontboezemingen waaruit bleek hoe blij men was, dat er nooit meer gestaffeld behoefde te worden. Enkele van deze ontboezemingen drukken wij hierbij af. Voorbij. Nooit wordt er weer gestaffeld, Voor altijd is dat voorbij, De hele C.R.B. is blij. S.T. Affel Eén computer, heel groot en voornaam Kon de staffelerij in z'n eentje aan, We duwden het hele spul erin, Hij rekende het uit, zonder tegenzin. Oh, rekening-courant, mutaties alle dagen, Wij konden u niet langer verdragen, Een computer gaat het voortaan doen, Nooit wringt meer bij ons de schoen. oud verhaal Steeds weer krijgen we berichten onder ogen waaruit blijkt dat niet iedereen vertrouwen heeft in de spaarbanken. Dat de kachel toch ook niet alles is, blijkt weer uit het zoveelste bericht van dit sei zoen dat gewag maakt van het bewaren van geld in dit overigens zo nuttige instrument. Onderstaand stukje troffen wij onlangs aan in „Trouw". OUDE MAN VERBRANDT SPAARGELD IN KACHEL In Tilburg heeft de 74-jarige heer P. per abuis zijn spaargeld verbrand. Hij bewaarde thuis ƒ1000 in 'n trommeltje, dat hij in de kachel had opgeborgen. Toen hij de kachel aanmaakte, vergat hij het geld eruit te halen. Hij probeert nu bij de Ned. Bank of er nog iets aan te doen is. De as van de bankbil jetten in het trommeltje heeft hij voor onderzoek afgegeven. S1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 17