LI 1 1 IN HOUAND 2 I1 i1 „In Holland staat een huis" is een melodie, die sedert 2 januari op gezette tijden in miljoenen huis kamers wordt gehoord, wanneer een reclamebood schap van de raiffeisenbank door de televisie wordt uitgezonden. Het is de herkenningsmelodie van onze spots; het is ook het thema voor de advertentiecampagne 1967. Of beter gezegd, het is het thema van de re clamecampagne. Want televisiereclame en dagblad reclame zijn geen op zichzelf staande zaken, maar zijn beide onderdeel van het totaal van op elkaar afgestemde reclame-activiteiten, dat een campagne wordt genoemd. De campagne nu, zoals die in 1967 zal worden gevoerd, draagt als thema: In Holland staat een huis. Een noviteit in deze campagne is het medium te levisie, dat ons in staat stelt bij miljoenen kijkers de raiffeisenbank te presenteren. De kenmerken die in de T.V.-spots naar voren worden gehaald, zijn dezelfde, als die reeds vorig jaar in de adverten ties werden geprononceerd: meer dan 2 miljoen spaarders, meer dan 5 miljard gulden spaargeld, meer dan 1300 vestigingen, persoonlijke behande ling en alle bankzaken. Het opnieuw bezigen van deze onderwerpen, nu ook in de televisiereclame, is mede een gevolg van de uitkomsten van een door de Nederlandse Stich ting voor Statistiek voor ons uitgevoerd onderzoek, waaruit blijkt dat genoemde vijf punten voor de raiffeisenbank inderdaad z.g. EVA's (exclusieve verkoop argumenten) zijn, die de moeite waard ge acht worden in de reclame te worden bespeeld. De spots hebben dan ook hoofdzakelijk de vijf EVA's tot onderwerp, waarbij per spot steeds één van de pluspunten naar voren wordt gebracht. De vliegenier, de banketbakker, de jongeren op het bankje, de tekenares en de neonmonteur, zij allen hebben het over één van de sterke punten van de raiffeisenbank. Hoe belangrijk de televisiereclame ook is, toch hebben wij niet al ons kruit op dit medium ver schoten. Deels omdat wij afhankelijk zijn van de 50

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 16