De veelheid van fondsen (circa 46) heeft stem men doen opgaan, die pleiten voor concentratie. Het eerder vermelde opgaan van het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand in het Cen traal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf vormt zonder twijfel een begin van deze concen tratie. recente ontwikkelingen Een nieuwe instelling, welke sinds kort werk zaam is ten behoeve van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, is het per 1 januari 1967 officieel gestarte Centraal Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf. Deze instelling vormt het be gin van een bundeling van uiteenlopende activi teiten. Zo werden niet alleen de werkzaamheden van het algemeen Waarborgfonds voor de Midden stand overgenomen, maar ook die van het Centraal Orgaan tot bevordering van de bouw van Midden standspanden (C.O.M.) en van het Voorlichtings centrum voor de Detailhandel (V.C.D.). Het C.I.M.K. pretendeert geen wetenschappe lijk onderzoekcentrum te zijn, welke taak meer toe behoort aan het Economisch Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf. Het nieuwe instituut wil met name de ondernemer in het groeiende middenbe drijf begeleiden en hem met op ervaring gebaseer de adviezen steunen. De samensmelting van eer der vermelde organen betekent aanzienlijke in breng van verworven kennis. Bij modernisering en schaalvergroting komt de ondernemer in het middelgrote bedrijf voor aller lei economische en organisatorische problemen te staan. Terwijl het grootbedrijf over eigen specia listen beschikt, moet het kleine en middelgrote be drijf terugvallen op externe adviseurs. In het C.I.M.K. wordt deze adviesgeving gecentraliseerd. Het ligt in de bedoeling, dat consulenten, die in dienst staan van de middenstandsorganisaties zor gen voor het contact tussen de ondernemers en het C.I.M.K. Het bureau van deze consulenten wordt bij genoemde instelling ondergebracht. Ook worden de consulenten door het Centraal Insti tuut opgeleid. Tot de taken van deze instelling behoren onder meer: het beoordelen van aanvragen om krediet garanties voorlichting aan ondernemers het doorlichten van bedrijven adviseren van gemeenten bij het plannen van bedrijfspanden voorlichting via cursussen en propaganda. Tot de activiteiten van het nieuwe instituut be horen bovendien de uitvoerende werkzaamheden van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor het Midden- en Kleinbedrijf. Dank zij de instelling van dit fonds wordt het mogelijk aan onder nemers, die in moeilijkheden zijn geraakt of drij- gen te geraken, financiële hulp te bieden. Voor waarde is, dat deze ondernemers in staat zijn een op zichzelf gezond bedrijf doelmatig en efficiënt te beheren. De hulp kan worden gegeven ten behoeve van de groei van het bedrijf, verplaat sing en omschakeling. Daarnaast kan sanerings hulp voor bepaalde ondernemers het afvloeien vergemakkelijken. Samenvattend kan gesteld worden, dat de pro blemen waarvoor de middenstand staat, geleide lijk meer aandacht hebben gekregen en dat er thans een aantal regelingen en organen ter be schikking staan, die hem behulpzaam zijn bij zijn bedrijfsbeleid. Het Centraal Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf vormt een belangrijk nieuw element in dit geheel. vlieland De redactie biedt haar verontschuldigingen aan voor het opnemen van een aantal verkeerde cijfers in het verslag over de opening van het nieuwe bankgebouw van de bank te Vlieland. Waarschijn lijk heeft er bij het gereedmaken van de kopij een verwisseling plaatsgevonden. Nader delen wij mede, dat het balanstotaal van de bank circa f 580.000,bedroeg, aan spaargel den bijna 335.000,was ingelegd, terwijl de omzet in rekening-courant, inclusief de rekening Centrale Bank, de 4 miljoen benaderde.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 14