stichting algemeen waarborgfonds voor de middenstand opgeheven centralisatie van voorlichting en garantieverlening Aan het eind van 1966 werd de sedert 1955 be staande Stichting Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand opgeheven en werden de func ties van dit fonds overgenomen door het in Am sterdam gevestigde Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Dit betekent, dat aanvra gen voor hypothecaire garanties vanaf 1 januari 1967 bij het nieuwe instituut moeten worden inge diend. De aanvragen worden hier rijp gemaakt voor de beslissing. Is deze beslissing genomen, dan wik kelt het bureau de aanvragen verder af. Het ziet er op toe, dat aan de gestelde voorwaarden wordt vol daan, onderhoudt contacten met de hypothecaire geldgever, beoordeelt de door deze gedane offerte en draagt zorg voor het opstellen van de garantie overeenkomst. Het overnemen van deze taak door bovenver meld instituut ligt geheel in de lijn van de in de miljoenennota uitgesproken wens, dat de bedrijfs economische- en planologische voorlichting en de behandeling van gegarandeerde kredieten ten be hoeve van midden- en kleinbedrijf gecoördineerd worden binnen het nieuwe instituut. historie Reeds tijdens de eerste wereldoorlog en in de crisisperiode na 1930 verleende de overheid kre dietfaciliteiten aan middenstanders. Veel onderne mers uit het midden- en kleinbedrijf bleken niet in staat te zijn bankkredieten aan te trekken, omdat zij onvoldoende of kwalitatief minder goede dek king konden bieden. De situatie werd nog pijnlij ker in de crisisjaren. Alom deden zich liquiditeitsmoeilijkheden voor en het was vooral in de middenstandssector dat 45

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 11