open kapitaalmarkt behoeven te doen, hetgeen uiteraard een daling van de rente in de hand zal werken. nog ruimte voor nieuwe lening Zoals men weet heeft de overtekening van de 7 Staatslening alle vorige records geslagen en werd voor niet minder dan f 6500 miljard inge schreven, wat neerkwam op een overtekening van 26.000 maal. Bij de toewijzing is een nieuw sy steem gevolgd, ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren, die een zuiver procentuele toewij zing voor het gehele inschrijvingsbedrag in het verleden van de zijde der kleinere inschrijvings kantoren steeds ontmoette. Volgens het thans toegepaste stelsel werd aan de inschrijvingskan toren op bedragen tot 250.000,de helft toe gewezen, terwijl daarboven slechts 0,0027% werd toegewezen van het bedrag, waarmee genoemde 250.000,werd overtroffen. Dat het ingeschre ven bedrag buiten alle verhouding stond tot de werkelijke behoefte van de beleggers blijkt wel uit het feit, dat die behoefte op ten hoogste 400 a 500 miljoen werd geraamd. Hoofdzaak is voor de verdere ontwikkeling dat het in elk geval vaststaat, dat de voor belegging in de risico mijdende sector van de kapitaalmarkt braak liggende middelen, ook na de storting die op 16 januari 1967 moest geschieden, nog zeker een paar honderd miljoen uitmaken. Daaruit volgt dus dat er ook nog behoorlijke ruimte overbleef voor een nieuwe lening en de Bank voor de Ne derlandse Gemeenten heeft daarover dan ook geen gras laten groeien. vooruitzichten voor renteverloop Het doet bij oppervlakkige beschouwing enigs zins tegenstrijdig aan dat met zie onze maan delijkse koerstabel de oudere 7% lening 1966 einde december 101 7/8 noteerde, derhalve 1/4 punt lager dan op 1 december jl. Men dient deze reactie echter louter te zien in het licht van de jongste leningoperatie, die de staatsfondsenmarkt, zoals gebruikelijk, onder druk zette. Dat de stem ming in wezen uitgesproken vast is gebleven, kan men zien aan de koersen der andere staatslenin gen, zoals die van de 6%% Nederland 1966 die 1 punt hoger noteerde, de 5% lening 1964 die welhaast 11/2 punt is gestegen in december en de 21/2% Grootboekschuld, die nagenoeg 2 punten opliep. Het ligt overigens in de lijn van de verwachtin gen dat de vertraging van de conjunctuurgroei de vraag naar nieuw investeringskapitaal zal tempe ren en aldus een rentedaling in de hand zal wer ken. Bedenkt men daarnaast dat voor het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, voor 1966 laatstelijk geraamd op 800 miljoen, dit jaar een overschot van naar raming 300 miljoen in de plaats zal treden, dan is er ook hierom aan leiding met een ontspanning op de geld- en ka pitaalmarkt rekening te houden. Immers zullen nu uit dien hoofde middelen naar ons land toevloeien en het liquiditeitenreservoir vergroten. kredietbeperking voor gemeenten Om een stijging van de vlottende schuld der gemeenten af te remmen, heeft de Nederlandse Bank overigens een grens gesteld aan de expansie van de kredietverlening door het bankwezen aan de lagere overheid. Daartoe heeft de circulatie bank aan het bankwezen verzocht korte krediet verlening aan de lagere overheid voorshands niet te doen uitgaan boven 105% van de stand per ultimo juli 1966, de datum, waarop de korte kre dietverlening van de collectiviteit der banken aan de lagere overheid de hoogste stand in de laatst- bekende 12-maandsperiode bereikte. De kredietrestrictiemaatregelen aan het bank wezen in het algemeen worden voorlopig nog ge continueerd. De norm voor de in de eerste vier maanden van 1967 toegestane kredietexpansie is nu vastgesteld op 4% van de gemiddelde stand der toelaatbare kredietverlening in het laatste kwartaal van 1965, welke als basisperiode voor de kredietbeperking geldt. De norm voor de lo pende periode is precies gelijk aan die voor de laatste vier maanden van 1966. Bij de vaststelling van deze beperking is rekening gehouden met de seizoenmatige stijging der kredietverlening in de eerste vier maanden van het jaar. In verband met de onzekerheid ten aanzien van het conjunctuur- 24

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 26